Page 131 - Biblia Català TBS
P. 131

30 I Moisès prengué l’oli de la unció i de la sang de damunt l’altar, i en ruixà sobre Aaron i sobre els seus vestits, i sobre els seus lls, i sobre els vestits dels seus lls amb ell; i santi cà Aaron i els seus vestits, i els seus lls, i els vestits dels seus lls amb ell.
31 I Moisès digué a Aaron i als seus lls: Coeu la carn a l’entrada de la tenda de la reunió, i mengeu-la allí amb el pa que hi ha al cistell de l’ofrena de les consagracions, tal com ho he manat, dient: Aaron i els seus lls la menjaran.
32 Ilarestadelacarnidelpaho cremareu amb foc.
33 I no sortireu de l’entrada de la tenda de la reunió durant set dies, ns al dia del compliment, són els dies de la vostra consagració, perquè la vostra consagració durarà set dies. 34 Jahveh ha manat de fer-ho tal com avui s’ha fet, per fer expiació per vosaltres.
35 I romandreu set dies a l’entrada de la tenda de la reunió, dia i nit, i guardareu el precepte de Jahveh i no morireu, perquè així m’ha estat manat.
36 I Aaron i els seus lls feren totes les coses que Jahveh havia manat per mitjà de Moisès.
9I s’esdevingué en el vuitè dia, que Moisès cridà Aaron i els seus lls i els ancians d’Israel,
2 i digué a Aaron: Pren-te un ve- dell per al sacri ci pel pecat, i un moltó per a l’holocaust, perfectes, i ofereix-los davant Jahveh.
3 I parlaràs als lls d’Israel, dient: Preneu un boc de les cabres per al sacri ci pel pecat, i un vedell i un anyell, d’un any, perfectes, per a l’holocaust;
4 iunbouiunmoltóperals sacri cis de pau, per sacri car-los davant Jahveh, i un present pastat
9:6 Lv 9:23; 2Cr 5:13, 14
Levític 8, 9
amb oli, perquè avui Jahveh se us apareixerà.
5 I dugueren el que Moisès havia manat al davant de la tenda de la reunió, i tota la congregació s’atansà, i s’estigué dreta davant Jahveh.
6 I Moisès digué: Això és el que Jahveh ha manat que feu, i la glòria de Jahveh se us apareixerà.
7 I Moisès digué a Aaron: Atansa’t a l’altar i fes el teu sacri ci pel pecat i el teu holocaust, i fes expiació per a tu mateix i per al poble, i fes ofrena per al poble i fes expiació per ells, tal com Jahveh ha manat.
8 I Aaron s’atansà a l’altar i degollà el vedell del sacri ci pel pecat, que era per a ell.
9 I els lls d’Aaron li portaren la sang, i ell va mullar el seu dit en la sang i la posà sobre els corns de l’altar, i vessà la sang al peu de l’altar.
10 I féu pujar en fum sobre l’altar el greix i els ronyons i el lòbul del fetge del sacri ci pel pecat, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
11 I cremà amb foc la carn i la pell fora del campament.
12 I degollà l’holocaust, i els lls d’Aaron li’n portaren la sang i ell l’aspergí sobre l’altar al voltant.
13 I li’n portaren l’holocaust en les seves peces, i el cap, i ho féu pujar en fum sobre l’altar.
14 I rentà les entranyes i les potes, i ho féu pujar en fum damunt l’altar, sobre l’holocaust.
15 I oferí l’ofrena del poble, i pren- gué el boc del sacri ci pel pecat que era per al poble, i el degollà i l’oferí pel pecat, com el primer.
16 I oferí l’holocaust, i ho féu segons l’ordenança.
17 I oferí el present, i n’omplí el seu palmell, i ho féu pujar en fum sobre l’altar, a més de l’holocaust del matí.
123


   129   130   131   132   133