Page 1311 - Biblia Català TBS
P. 1311

avergonyits els qui calumnien la vostra bona conducta en Crist.
17 Perquè és millor patir fent el bé, si la voluntat de Déu ho vol, que no pas fent el mal.
18 Perquè també Crist patí una sola vegada per causa dels pecats, el Just pels injustos, a   de portar-nos a Déu, havent estat mort en la carn, però vivi cat en l’esperit,
19 en el qual va anar a predicar també als esperits empresonats,
20 que en temps passat foren desobe- dients, quan una vegada en els dies de Noè la longanimitat de Déu estava espe- rant mentre era construïda l’arca, en la qual uns pocs, és a dir, vuit persones, es van escapar a través de l’aigua.
21 A això ara també es correspon el baptisme que ens salva –no pas el deixar de banda una impuresa carnal, sinó la demanda d’una bona cons- ciència envers Déu–, per mitjà de la resurrecció de Jesu-Crist,
22 elqualhaanatalcel,iésala dreta de Déu, havent-li estat sotme- sos àngels, i potestats, i poders.
4Per tant, ja que Crist ha patit en la carn per nosaltres, armeu-vos també vosaltres del mateix pensa- ment: perquè el qui ha patit en la carn ha trencat amb el pecat,
2 a   de viure el temps que resta en la carn ja no segons els desitjos dels homes, sinó en la voluntat de Déu. 3 Perquè ja en tenim prou d’haver obrat en el temps passat de la nostra vida la voluntat dels gentils, havent caminat en lascívies, concupiscèn- cies, embriagueses, orgies, beures i idolatries il·lícites.
4 Per això, troben estrany que vos- altres no corregueu amb ells cap al mateix desbordament de dissolució, i blasfemen;
5 ells n’hauran de donar compte a aquell que està preparat per judicar els vius i els morts.
3:20 Gn 6 3:22 Ef 1:20, 21 4:8 Pr 10:12
1 Pere 3, 4
6 És per això que també fou pre- dicat l’evangeli als morts, a   que siguin judicats segons els homes en la carn, però visquin segons Déu en l’esperit.
7 La   de totes les coses s’ha atan- sat; per tant, sigueu assenyats i sobris amb vista a les pregàries.
8 I abans que res, tingueu un amor fervent els uns pels altres, perquè l’amor cobrirà una multitud de pe- cats.
9 Sigueu hospitalaris els uns amb els altres, sense murmuracions.
10 Que cadascú serveixi els altres segons que ha rebut el do, com a bons administradors de la diversifor- me gràcia de Déu.
11 Si algú parla, com a oracles de Déu; si algú serveix, com amb la força que Déu proveeix, a   que en totes les coses Déu sigui glori cat per mitjà de Jesu-Crist, de qui és la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén.
12 Estimats, no us estranyeu de la prova de foc que ha vingut per provar-vos, com si us estigués pas- sant alguna cosa estranya,
13 sinó alegreu-vos, en la mesura que participeu en els sofriments de Crist a   que també en la revelació de la seva glòria us alegreu exultant de goig.
14 Si sou ultratjats pel Nom de Crist sou feliços, perquè l’Esperit de la glòria i de Déu reposa sobre vosal- tres. Per part d’ells, ell és blasfemat, però per part vostra, és glori cat.
15 Que cap de vosaltres no pateixi per homicida, o lladre, o malfactor, o per  car-se en assumptes dels altres, 16 però si és com a cristià, que no s’avergonyeixi, sinó que glori qui Déu en aquest cas.
17 Perquè és el temps del comença- ment del judici per a la casa de Déu: i si primer comença per nosaltres,
1303


   1309   1310   1311   1312   1313