Page 1312 - Biblia Català TBS
P. 1312

1 Pere 4, 5
¿quina serà la   dels qui desobeeixen l’evangeli de Déu?
18 I: Si el just és salvat di culto- sament, on apareixerà l’impiu i el pecador?
19 Per tant, que els qui pateixin se- gons la voluntat de Déu encomanin les seves ànimes al Creador  del, fent el bé.
5Exhorto els ancians que hi ha entre vosaltres, jo ancià com ells, testimoni també dels sofriments de
Crist, i participant de la glòria que ha de ser revelada,
2 que pastureu el ramat de Déu que hi ha entre vosaltres, supervisant, no per força, sinó de bon grat; no per un guany vil, sinó amb entusias- me;
3 no pas com qui senyoreja damunt les heretats, sinó essent exemples del ramat.
4 I quan es manifestarà el Pastor suprem, rebreu la corona immarces- cible de la glòria.
5 Semblantment vosaltres, joves, sot- meteu-vos als ancians. I tots, sotme- teu-vos els uns als altres, cenyint-vos amb la humilitat, perquè: Déu s’oposa als superbs, però dóna gràcia als hu- mils.
6 Humilieu-vos, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a   que ell us exalci en el temps oportú,
7 descarregant en ell tota la vostra ansietat, perquè ell té cura de vosal- tres.
8 Sigueu sobris, vetlleu, perquè el vostre adversari, el diable, com un lleó rugint, ronda cercant a qui devorar;
9 resistiu-li, ferms en la fe, sabent que els mateixos sofriments s’estan complint en els vostres germans que són al món.
10 I el Déu de tota gràcia, que ens va cridar en Crist-Jesús a la seva glòria eterna, després que hàgiu patit per un poc de temps, ell mateix us resta- bleixi, afermi, enforteixi i consolidi. 11 A ell la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén.
12 Per mitjà de Silvà, que tinc per germà  del, us he escrit breument exhortant i donant testimoniatge que aquesta és la veritable gràcia de Déu, en la qual esteu ferms.
13 Us saluda la igualment escollida que és a Babilònia, i Marc, el meu  ll. 14 Saludeu-vos els uns als altres amb un bes d’amor. Que la pau sigui amb tots vosaltres els qui sou en Crist-Jesús. Amén.
4:18 Pr 11:31 5:2 Jn 21:15-17 5:5 Pr 3:34 5:6 Mt 23:12; Jm 4:10
1304


   1310   1311   1312   1313   1314