Page 1313 - Biblia Català TBS
P. 1313

1Simó Pere, servent i apòstol de Jesu-Crist, a aquells que han ob- tingut amb nosaltres una fe igual-
ment honrosa en la justícia del nostre Déu i Salvador Jesu-Crist:
2 gràcia i pau us siguin multiplica- des en el coneixement profund de Déu i de Jesús, Senyor nostre.
3 Ja que el seu poder diví ens ha donat totes les coses que són per a la vida i per a la pietat, a través del co- neixement profund d’aquell que ens cridà per la seva glòria i excel·lència, 4 per les quals ens ha donat les pro- meses més grans i precioses, a   que per elles sigueu fets participants de la naturalesa divina, havent fugit de la corrupció que hi ha en el món a causa de la concupiscència.
5 També per això mateix, posant-hi tota diligència, afegiu a la vostra fe, la virtut; i a la virtut, el coneixement; 6 i al coneixement, la temprança; i a la temprança, la perseverança; i a la perseverança, la pietat;
7 i a la pietat, l’afecte fraternal; i a l’afecte fraternal, l’amor.
8 Perquè, si aquestes coses són en vosaltres i s’hi multipliquen, no us deixaran ociosos ni sense fruit vers el coneixement profund del nostre Senyor Jesu-Crist.
9 Perquè aquell que no té aquestes coses és cec, aclucant els ulls, havent oblidat la puri cació dels seus antics pecats.
10 Per tant, germans, afanyeu-vos encara més per fer segura la vostra vocació i elecció, perquè fent això, no ensopegareu mai,
11 perquè així us serà proveïda abundantment l’entrada en el regne etern del nostre Senyor i Salvador Jesu-Crist.
12 Per això no seré negligent per recordar-vos sempre aquestes coses, encara que les sapigueu i estigueu afermats en la veritat que teniu.
13 I penso que és just, mentre estic en aquest tabernacle, que us desvet- lli amb el record,
14 sabent que ben aviat he de deixar el meu tabernacle, tal com el nostre Senyor Jesu-Crist m’ho va fer conèi- xer.
15 I m’afanyaré també perquè, des- prés de la meva partença, feu sempre memòria d’aquestes coses.
16 Perquè no és pas seguint faules enginyoses que us vam fer conèixer el poder i la vinguda del nostre Senyor Jesu-Crist, sinó que vam ser testimo- nis oculars de la seva majestat,
17 perquè ell va rebre de Déu Pare honor i glòria, quan una tal veu li fou adreçada per la glòria majestuo- sa: Aquest és el meu Fill, l’Estimat, en qui jo estic complagut.
18 I nosaltres vam escoltar aquesta veu que venia del cel quan érem amb ell a la muntanya santa.
19 I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de  xar-vos atentament, com un llum que brilla en un lloc fosc,  ns que el dia claregi, i l’estel del matí s’aixequi en els vostres cors;
20 sabent això en primer lloc: que cap profecia de l’Escriptura no ve per interpretació pròpia,
Segona Epístola de l’Apòstol Pere
1:4 2Co 7:1 1:8 Jn 15:2-6; Ga 5:22, 23 1:14 Jn 21:18, 19 1:17, 18 Mt 17:1-5; Lc 9:35
1305


   1311   1312   1313   1314   1315