Page 1314 - Biblia Català TBS
P. 1314

2 Pere 1, 2
21 perquè la profecia mai no ha estat portada per voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu van parlar portats per l’Esperit Sant.
2Però també hi hagué falsos profe- tes entre el poble, com també hi haurà entre vosaltres falsos mestres que introduiran encobertament sec- tes de perdició,  ns a negar l’Amo que els ha comprat, i s’atrauran sobre ells mateixos una prompta perdició.
2 I molts seguiran els seus camins de perdició, i per culpa d’ells serà difamat el camí de la veritat,
3 i amb cobdícia faran negoci de vosaltres amb paraules arti cioses. Des d’antic la seva condemnació no està inactiva, i no dorm la seva perdició.
4 Perquè si Déu no perdonà els àn- gels que pecaren, sinó que els lliurà a cadenes de foscor, enviant-los al Tàrtar, reservats per al judici;
5 i no perdonà el món antic, sinó que preservà vuit persones incloent Noè, predicador de justícia, quan envià el diluvi sobre el món dels impius;
6 i condemnà a la destrucció, reduint-les a cendra, les ciutats de Sodoma i Gomorra, posant-les d’exemple per als impius que havien de venir;
7 i alliberà el just Lot, oprimit per la conducta disbauxada dels que no tenen principis,
8 (perquè aquest just, vivint enmig d’ells, turmentava la seva ànima justa, en veure i escoltar dia rere dia les obres iniqües);
9 el Senyor sap alliberar de les pro- ves els pietosos, i reserva els injustos sota càstig  ns al dia del judici,
10 i especialment els qui van dar- rere de la carn, en concupiscèn- cia d’immundícia i menyspreen l’autoritat. Atrevits, obstinats, no
tremolen quan blasfemen de les glòries,
11 mentre que els àngels, que són superiors en força i poder, no porten contra elles davant del Senyor cap judici injuriós.
1:21 Lc 1:70; 2Tm 3:16; He 1:1 2:1 Dt 13:1; Mt 24:11 2:4 Jud 1:6 2:5 Gn 6 i 7 2:6 Gn 19:17-25 2:15, 16 Nm 22
Però aquests, com bèsties irraci-
12
onals, nascudes per naturalesa per a captura i destrucció, blasfemen allò que no coneixen, i seran destruïts en la seva corrupció,
13 rebent la recompensa de la injus- tícia. Consideren un plaer la gresca d’un dia, són taques i tares, fent gresca amb els seus enganys quan banquetegen amb vosaltres;
14 tenen els ulls plens d’adulteri, i no cessen de pecar; sedueixen les ànimes inestables, tenen el cor exer- citat en cobejances,  lls de maledic- ció.
15 Deixaren el camí recte, i es desvia- ren seguint el camí de Balaam, del Bosor, que s’estimà la recompensa de la injustícia;
16 però tingué reprensió per la seva transgressió: una bèstia de jou, que no pot parlar, parlà amb veu huma- na, i va impedir la follia del profeta. 17 Aquests són fonts sense aigua, núvols enduts per la tempesta, per als quals està reservada la foscor de les tenebres per sempre.
18 Perquè pronuncien discursos in-  ats de vanitat, i sedueixen amb desitjos de la carn, amb disbauxes, aquells que de veritat havien fugit dels qui caminen en l’error.
19 Els prometen llibertat, ells que són esclaus de la corrupció! Perquè un és esclau del que l’ha sotmès.
20 Perquè si després d’haver fugit de les corrupcions del món, pel coneixe- ment profund del Senyor i Salvador Jesu-Crist, s’hi tornen a embolicar, i es deixen sotmetre, el seu estat darrer és pitjor que el primer.
21 Perquè els hauria estat millor de no haver conegut el camí de la jus-


   1312   1313   1314   1315   1316