Page 1315 - Biblia Català TBS
P. 1315

tícia, que no pas, després de conèi- xer-lo, tornar-se enrere del sant manament que els fou transmès.
22 Però els ha passat allò que diu amb veritat el proverbi: El gos ha tornat al seu propi vòmit, i la verra rentada al rebolcador de la brutícia.
3Estimats, aquesta és ja la segona carta que us escric. En totes dues desvetllo el vostre enteniment sin-
cer, fent-vos memòria,
2 a   que us recordeu de les parau- les predites pels sants profetes, i del manament del Senyor i Salvador per nosaltres els apòstols.
3 En primer lloc, sapigueu això: que en els darrers dies vindran burletes que caminaran segons les seves prò- pies concupiscències,
4 i diran: On és la promesa de la seva vinguda? Perquè d’ençà que els pares s’adormiren, tot continua igual que al començament de la creació.
5 Perquè aquests ignoren voluntària- ment això: que els cels existien des d’antic, i la terra va ser formada sor- tint de l’aigua i per mitjà de l’aigua, per causa de la paraula de Déu,
6 per això el món de llavors fou destruït inundat amb aigua.
7 I, per la mateixa paraula, els cels i la terra d’ara són reservats, guardats peralfoc nsaldiadeljudiciidela perdició dels homes impius.
8 Estimats, una cosa, però, no heu d’ignorar: que per al Senyor un dia és com mil anys, i mil anys com un dia. 9 El Senyor no retarda la promesa, com alguns pensen que es retarda, sinó que és longànime amb nosal- tres, i perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin al pene- diment.
2:22 Pr 26:11 3:3 Jud 1:18
2 Pere 2, 3
10 Però el dia del Senyor vindrà com un lladre de nit; aquell dia, els cels passaran amb estrèpit, els ele- ments s’abrusaran i es dissoldran, i la terra i les obres que hi ha seran cremades.
11 Per tant, ja que totes aquestes coses es dissolen, quina mena de persones heu de ser en conductes santes i pietoses,
12 esperant i apressant la vinguda del dia de Déu, en el qual els cels s’in amaran i es dissoldran, i els elements s’abrusaran i es fondran! 13 Però nosaltres esperem, segons la seva promesa, uns cels nous i una terra nova, en els quals habita la justícia.
14 Per això, estimats, mentre espe- rem aquestes coses, afanyeu-vos a ser trobats per ell sense taca i irre- prensibles, en pau,
15 i considereu la longanimitat del nostre Senyor com a salvació, com també el nostre estimat germà Pau, d’acord amb la saviesa que li ha estat donada, us va escriure,
16 com també en totes les seves cartes en què parla d’aquestes coses; en elles hi ha algunes coses difícils d’entendre, que els ignorants i els inestables tergiversen, com també les altres Escriptures, per a la seva pròpia perdició.
17 Vosaltres, doncs, estimats, sa- bent-ho per endavant, guardeu-vos perquè no sigueu desviats per l’error dels que no tenen principis, i caigueu de la vostra fermesa:
18 sinó creixeu en la gràcia i el conei- xement del nostre Senyor i Salvador Jesu-Crist. A ell, la glòria ara i  ns al dia de l’eternitat. Amén.
1307


   1313   1314   1315   1316   1317