Page 1316 - Biblia Català TBS
P. 1316

1El que era des del començament, el que hem escoltat, el que hem vist amb els nostres ulls, el que hem
contemplat, i han palpat les nostres mans, referent al Verb de la vida
2 –i la vida fou manifestada, i l’hem vist i en donem testimoni i us anun- ciem la vida eterna, la que era amb el Pare, i ens fou manifestada–;
3 us anunciem el que hem vist i hem escoltat, a   que també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres. I la nostra comunió en veritat és amb el Pare i amb el seu Fill Jesu-Crist.
4 I us escrivim aquestes coses a   que el vostre goig sigui complet.
5 I aquest és el missatge que hem escoltat d’ell mateix, i que us anun- ciem:Déuésllum,ienellnohiha res de tenebra.
6 Si diem que tenim comunió amb ell i caminem en la tenebra, mentim i no fem la veritat.
7 Però si caminem en la llum, com ell és en la llum, tenim comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesu- Crist, el seu Fill, ens neteja de tot pecat.
8 Si diem que no tenim pecat, ens enganyem a nosaltres mateixos, i la veritat no és en nosaltres.
9 Si confessem els nostres pecats, ell és  del i just per perdonar-nos els pecats, i netejar-nos de tota injustícia. 10 Si diem que no hem pecat, el fem mentider, i la seva paraula no és en nosaltres.
2Fillets meus, us escric aquestes coses a   que no pequeu. Però,
si algú pequés, tenim un Advocat davant del Pare, Jesu-Crist, el Just.
2 I ell és la propiciació pels nostres pecats, i no solament pels nostres, sinó també per tot el món.
3 I en això sabem que l’hem cone- gut, si guardem els seus mana- ments.
4 El qui diu: Jo l’he conegut, i no guarda els seus manaments, és un mentider, i la veritat no és en ell.
5 Però el qui guarda la seva paraula, certament en ell l’amor de Déu ha estat perfeccionat. En això coneixem que som en ell:
6 el qui diu que resta en ell també ha de caminar com ell caminà.
7 Germans, no us escric un ma- nament nou, sinó un manament antic, que heu tingut des del co- mençament. El manament antic és la paraula que vau escoltar des del començament.
8 També us escric un manament nou, cosa que és veritable en ell i en vosaltres, perquè la tenebra s’esvaeix, i la veritable llum ja resplendeix.
9 Elquidiuqueésenlallum,iodia el seu germà,  ns ara és en la tenebra. 10 El qui estima el seu germà resta enlallum,ienellnohihaentre- banc.
11 Però el qui odia el seu germà és en la tenebra, i camina en la tenebra, i no sap on va, perquè la tenebra li ha encegat els ulls.
12 Us escric,  llets, perquè pel seu Nom us han estat perdonats els pe- cats.
Primera Epístola de l’Apòstol Joan
1:1, 2 Jn 1:1, 14; 2Pe 1:16 2:1 Rm 8:34 2:7 Jn 13:34 2:12 Ft 10:43 1308


   1314   1315   1316   1317   1318