Page 1317 - Biblia Català TBS
P. 1317

13 Us escric, pares, perquè heu conegut aquell que és des del co- mençament. Us escric, joves, perquè heu vençut el maligne. Us escric,  lls, perquè heu conegut el Pare.
14 Us he escrit, pares, perquè heu conegut aquell que és des del comen- çament. Us he escrit, joves, perquè sou forts, i la paraula de Déu resta en vosaltres, i heu vençut el maligne.
15 No estimeu el món ni les coses que hi ha en el món. Si algú estima el món, l’amor del Pare no és en ell. 16 Perquè tot el que hi ha en el món: la concupiscència de la carn, i la con- cupiscència dels ulls, i la vanaglòria de la vida, no ve del Pare, sinó que ve del món.
17 I el món passa, i també la seva concupiscència, però el qui fa la vo- luntat de Déu resta eternament.
18 Fills, és la darrera hora. I, com vau escoltar que l’anticrist ve, així ara han sorgit molts anticrists. Per això sabem que és la darrera hora. 19 Sortiren d’entre nosaltres, però no eren dels nostres, perquè, si haguessin estat dels nostres haurien restat amb nosaltres. Però han sortit perquè sigui manifest que no tots són dels nostres.
20 Però vosaltres teniu la unció que ve del Sant, i sabeu totes les coses. 21 Us he escrit no pas perquè no conegueu la veritat, sinó perquè la coneixeu, i perquè cap mentida no prové de la veritat.
22 ¿Qui és el mentider sinó aquell que nega que Jesús és el Crist? Aquest és l’anticrist, el qui nega el Pare i el Fill.
23 Tot el qui nega el Fill, no té el Pare; el qui confessa el Fill també té el Pare.
24 Per tant, referent a vosaltres, que resti en vosaltres el que vau escoltar
2:13 Jn 14:7-9 2:18 2Te 2:3-8 2:20 Jn 14:26 3:5 Jn 1:29
1 Joan 2, 3
des del començament. Si resta en vosaltres el que vau escoltar des del començament, també vosaltres restareu en el Fill i en el Pare.
25 I aquesta és la promesa que ell ens va prometre: la vida eterna.
26 Us he escrit aquestes coses con- cernent els qui us volen extraviar.
27 I la unció que vosaltres heu rebut d’ell resta en vosaltres, i no teniu necessitat que ningú us ensenyi, sinó que, tal com aquesta mateixa unció us ensenya sobre totes les coses, i és veritat i no pas mentida, així com us ha ensenyat, restareu en ell.
28 I ara,  llets, resteu en ell a   que, quan sigui manifestat, tinguem con ança, i no siguem avergonyits davant d’ell en la seva vinguda.
29 Si sabeu que ell és just, coneixeu que tot el qui fa la justícia ha estat engendrat d’ell.
3
 lls de Déu. Per això el món no ens coneix, perquè no el conegué a ell.
2 Estimats, ara som  lls de Déu, i encara no s’ha manifestat el que serem. Però sabem que quan es ma- nifesti serem semblants a ell, perquè el veurem tal com ell és.
3 I tot el qui té aquesta esperança en ell es puri ca a si mateix, tal com ell és pur.
4 Tot aquell qui fa el pecat, fa també la iniquitat, perquè el pecat és la iniquitat.
5 I sabeu que ell fou manifestat a   de treure els nostres pecats, i en ell no hi ha pecat.
6 Tot el qui resta en ell no peca; tot el qui peca no l’ha vist ni l’ha cone- gut.
7 Fillets, que ningú no us extraviï. El qui fa la justícia és just, com ell és just.
3:1 Jn 1:12; 15:18; 17:25 3:2 1Co 15:49; Fl 3:21 1309
Mireu quin amor ens ha donat el
Pare, a   que siguem anomenats


   1315   1316   1317   1318   1319