Page 132 - Biblia Català TBS
P. 132

Levític 9, 10
18 I degollà el bou i el moltó, com a sacri ci de pau per al poble. I els lls d’Aaron li’n portaren la sang, i ell l’aspergí sobre l’altar, al voltant. 19 I posaren els greixos del bou i del moltó, la cua grassa i allò que cobreix les entranyes i els ronyons i el lòbul del fetge;
20 i col·locaren els greixos sobre els pits, i féu pujar en fum els greixos sobre l’altar;
21 i els pits i l’espatlla dreta, Aaron els brandà com a ofrena brandada davant Jahveh, tal com Moisès havia manat.
22 I Aaron alçà les seves mans vers el poble i els beneí, i baixà després de fer el sacri ci pel pecat i l’holocaust i els sacri cis de pau.
23 I Moisès i Aaron entraren dins la tenda de la reunió, i sortiren, i beneï- ren el poble, i la glòria de Jahveh es va aparèixer a tot el poble;
24 i sortí foc de davant Jahveh i consumí l’holocaust i els greixos de damunt l’altar. I tot el poble ho veié, i cridaren d’alegria, i caigueren sobre els seus rostres.
10
6 I Moisès digué a Aaron i als seus lls Eleazar i Itamar: No descobriu els vostres caps ni esquinceu els vostres vestits, no sigui que moriu, i que Déu s’indigni contra tota la congregació. Però els vostres germans, tota la casa d’Israel, ploraran l’abrusament que Jahveh ha abrusat.
7 I no sortireu de l’entrada de la tenda de la reunió, no sigui que moriu, perquè l’oli de la unció de Jahveh és sobre vosaltres. I ells ho feren segons la paraula de Moisès.
8 I Jahveh parlà a Aaron, dient:
9 No beguis vi ni beguda forta, ni tu ni els teus lls amb tu, quan entris a la tenda de la reunió, no sigui que moriu. És un estatut perpetu per a les vostres generacions;
10 a  de fer distinció entre el que és sant i el que és profà, i entre impur i pur,
11 i per ensenyar als lls d’Israel tots els estatuts que Jahveh els ha dit per mitjà de Moisès.
12 I Moisès digué a Aaron i a Eleazar i a Itamar, els lls que li restaven: Preneu el present que resta de les ofrenes de foc de Jahveh, i mengeu-lo sense llevat a la vora de l’altar, perquè és cosa molt santa.
13 I l’heu de menjar en el lloc sant, perquè és la teva porció i la porció dels teus lls sobre les ofrenes de foc de Jahveh: perquè així m’ha estat manat.
14 I el pit de l’ofrena brandada i l’espatlla de l’ofrena elevada ho men- jareu en un lloc pur, tu i els teus lls i les teves lles amb tu, perquè la teva porció i la porció dels teus lls se us donen dels sacri cis de pau dels lls d’Israel.
15 Amb l’ofrena de foc dels greixos portaran l’espatlla de l’ofrena eleva- da i el pit de l’ofrena brandada, per brandar-la com a ofrena brandada davant Jahveh; i serà per a tu, i per
I els lls d’Aaron, Nadab i
Abihú, prengueren cadascun el seu encenser, i hi posaren foc i hi posaren encens al damunt, i oferiren foc estrany davant Jahveh, que ell no els havia manat.
2 I sortí foc de davant Jahveh i els consumí, i moriren davant Jahveh. 3 I Moisès digué a Aaron: Això és el que Jahveh parlà, dient: Seré santi - cat en aquells que s’atansen a mi, i seré honorat davant de tot el poble. I Aaron callà.
4 I Moisès cridà Mixael i Elissafan, lls d’Uziel, oncle d’Aaron, i els digué: Apropeu-vos, traieu els vos- tres germans de davant del santuari, fora del campament.
5 I s’hi van apropar, i els tragueren amb les seves túniques fora del cam- pament, com Moisès havia dit.
9:22 Nm 6:22-26 9:24 1Re 18:38; 2Cr 7:1-3 10:3 Ps 39:9 10:9 Is 28:7 10:11 Ml 2:7 124


   130   131   132   133   134