Page 1321 - Biblia Català TBS
P. 1321

L’ancià a la senyora elegida i als seus  lls, que jo estimo en veri- tat, i no pas solament jo, sinó també tots els qui han conegut la veritat,
2 a causa de la veritat que resta en nosaltres, i que amb nosaltres estarà per sempre:
3 hi haurà amb vosaltres gràcia, mi- sericòrdia, i pau de part de Déu Pare, i de part del Senyor Jesu-Crist, el Fill del Pare, en veritat i amor.
4 M’he alegrat molt perquè he trobat alguns dels teus  lls que caminen en la veritat, tal com vam rebre mana- ment del Pare.
5 I ara, senyora, et demano –no pas com si t’escrivís un manament nou, sinó el que hem tingut des del començament– que ens estimem els uns als altres.
6 I aquest és l’amor: que caminem d’acord amb els seus manaments. Aquest és el manament, com vau escoltar des del començament: Que hi camineu.
7 Perquè van entrar molts enganya- dors en el món, que no confessen Jesu-Crist venint en la carn; aquest és l’enganyador i l’anticrist.
8 Mireu per vosaltres mateixos, a   que no perdem allò que hem treba- llat, sinó que en rebem una recom- pensa plena.
9 Tot el qui transgredeix, i no resta en la doctrina del Crist, no té Déu. El qui resta en la doctrina del Crist té el Pare i el Fill.
10 Si algú ve a vosaltres, i no porta aquesta doctrina, no el rebeu a casa ni li digueu: Salut!
11 Perquè el qui li diu: Salut!, parti- cipa amb les seves obres dolentes.
12 Tenint moltes coses per escriure-us, no he volgut fer-ho amb paper i tinta; però espero venir a vosaltres, i parlar cara a cara, a   que el nostre goig sigui complet.
13 Et saluden els  lls de la teva ger- mana elegida. Amén.
Segona Epístola de l’Apòstol Joan
1:5 Jn 13:34; 15:12, 17 1:6 Jn 14:15, 21 1:7 Jn 2:18, 22
1313


   1319   1320   1321   1322   1323