Page 1324 - Biblia Català TBS
P. 1324

Judes
16 Aquests són murmuradors, quei- xosos, que caminen segons les seves concupiscències, i la seva boca parla paraules in ades, i adulen les perso- nes per interès.
17 Però vosaltres, estimats, recordeu les paraules predites pels apòstols del nostre Senyor Jesu-Crist.
18 Perquè us deien que en el darrer temps hi hauria burletes que cami- narien segons les seves concupiscèn- cies impies.
19 Aquests són els qui causen divisions, homes sensuals que no tenen l’Esperit. 20 Però vosaltres, estimats, edi - cant-vos damunt la vostra fe santís- sima, pregant en l’Esperit Sant,
1:18 2Tm 3:1; 2Pe 3:3 1:24 Rm 16:25; Col 1:22
21 manteniu-vos en l’amor de Déu esperant la misericòrdia del nostre Senyor Jesu-Crist per a vida eter- na.
22 I, d’alguns, tingueu-ne misericòr- dia, discernint,
23 i salveu els altres amb temor, arrabassant-los del foc, odiant  ns el vestit tacat per la carn.
24 I a aquell que és poderós per guardar-vos sense ensopegar, i presentar-vos sense taca davant de la seva glòria amb joia,
25 a l’únic savi Déu, el nostre Salvador, sigui glòria i majestat, do- mini i potestat, ara i per tots els segles. Amén.
1316


   1322   1323   1324   1325   1326