Page 1325 - Biblia Català TBS
P. 1325

1Revelació de Jesu-Crist, que Déu li donà per mostrar als seus servents les coses que s’han d’esdevenir ben
aviat, i l’ha fet conèixer enviant-la per mitjà del seu àngel al seu ser- vent Joan,
2 que ha donat testimoni de la pa- raula de Déu i del testimoni de Jesu- Crist i de totes les coses que veié.
3 Feliç el qui llegeix i els qui escolten les paraules de la profecia, i guarden les coses que hi són escrites, perquè el temps és a prop.
4 Joan, a les set esglésies que hi ha a l’Àsia: gràcia a vosaltres i pau de part d’Aquell qui és i del qui era i del qui ha de venir, i de part dels set esperits que són davant del seu tron, 5 i de part de Jesu-Crist, el testi- moni  del, el primogènit d’entre els morts, i el príncep dels reis de la terra. Al qui ens ha estimat, i ens ha rentat dels nostres pecats amb la seva sang,
6 i ens féu reis i sacerdots per a Déu i el seu Pare: a ell la glòria i el domi- ni pels segles dels segles. Amén.
7 Heus aquí, ell ve amb els núvols, i tot ull el veurà,  ns aquells que el traspassaren. I totes les tribus de la terra es lamentaran per ell. Sí, amén.
8 Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el Principi ilaFi–diuelSenyor–,elquiési elquieraielquihadevenir,el Totpoderós.
9 Jo, Joan, el vostre germà i parti- cipant en la tribulació, i en el regne
i la perseverança de Jesu-Crist, em trobava a l’illa anomenada Patmos per causa de la paraula de Déu i del testimoni de Jesu-Crist.
10 Em trobava en l’Esperit en el dia del Senyor, i vaig escoltar darrere meu una veu forta, com de trompeta, 11 que deia: Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el Primer i el Darrer. Escriu en un llibre el que veus, i envia-ho a les set esglésies que hi ha a l’Àsia: a Efes, i a Esmirna, i a Pèrgam, i a Tiatira, i a Sardis, i a Filadèl a, i a Laodicea.
12 I em vaig girar per veure la veu que parlava amb mi, i després de girar-me vaig veure set portallànties d’or,
13 i enmig dels set portallànties, un semblant a un  ll de l’home, vestit amb una túnica  ns als peus, i cenyit pels pits amb un cenyidor d’or.
14 El seu cap i els seus cabells eren blancs com la llana blanca, com la neu, i els seus ulls com una  ama de foc;
15 i els seus peus eren semblants a l’oricalc, com arroentats en un forn, i la seva veu, com la veu de moltes aigües.
16 I tenia a la seva mà dreta set estels, i de la seva boca sortia una espasa esmolada de dos talls. I el seu rostre era com el sol que resplendeix amb el seu poder.
17 I quan el vaig veure, vaig caure als seus peus com mort. Però ell em posà la seva mà dreta al damunt, dient-me: No tinguis por. Jo sóc el Primer i el Darrer,
18 i el qui viu, que vaig estar mort, i heus aquí, estic viu pels segles
Apocalipsi de l’Apòstol Joan
1:4 Ex 3:14 1:5 Ps 89:27 1:7 Dn 7:13; Za 12:10-14 1:13-15 Dn 10:5, 6 1:17 Is 44:6; 48:12 1:18 infern: en grec “hades”
1317


   1323   1324   1325   1326   1327