Page 1338 - Biblia Català TBS
P. 1338

Apocalipsi 16, 17
ple del cel, del tron, que deia: Està fet.
18 I hi hagué veus, i trons, i llamps, i es féu un gran terratrèmol, com no n’hi ha hagut cap d’ençà que els homes foren sobre la terra, un terra- trèmol tan enorme, així de gran.
19 I la gran ciutat fou dividida en tres parts, i les ciutats de les nacions caigueren. I Babilònia la gran fou recordada davant Déu, per donar-li la copa del vi del furor de la seva ira. 20 I tota illa fugí, i les muntanyes no foren trobades.
21 I caigué del cel sobre els homes una gran pedregada, com d’un ta- lent. I els homes blasfemaren Déu pel  agell de la pedregada, perquè la plaga és tremendament gran.
17
7 I l’àngel em digué: Per què t’admires? Jo t’explicaré el misteri de la dona i de la bèstia que la porta, la que té els set caps i les deu banyes.
8 La bèstia que has vist era i no és, ihadepujardel’abisme,ivaala perdició. I els habitants de la terra, aquells el nom dels quals no estan escrits en el Llibre de la Vida des de la fundació del món, es meravellaran en veure la bèstia que era i no és, encara que és.
9 Aquí la ment que té saviesa. Els set caps són set muntanyes sobre les quals seu la dona.
10 I són set reis: cinc d’ells han cai- gut, i l’un existeix, i l’altre encara no ha vingut, i quan vingui ha de durar una mica.
11 I la bèstia que era i no és, ella mateixa és el vuitè, i és dels set, i se’n va a la perdició.
12 I les deu banyes que has vist són deu reis que encara no han rebut reialme, però rebran, per una hora, potestat com a reis amb la bèstia.
13 Aquests tenen un sol propòsit, i donaran el seu poder i la seva potes- tat a la bèstia.
14 Aquests faran guerra contra l’Anyell, i l’Anyell els vencerà: per- què és Senyor de senyors i Rei de reis. I els qui són amb ell són cridats i elegits i  dels.
15 I em diu: Les aigües que has vist, on seu la prostituta, són pobles i multituds i nacions i llengües.
16 I les deu banyes que has vist en la bèstia, aquestes odiaran la pros- tituta, i la deixaran solitària i nua, i es menjaran les seves carns i la cremaran amb foc.
17 Perquè Déu ha posat en els seus cors de complir el propòsit d’ell, i de complir un sol propòsit: que ells donin el seu reialme a la bèstia,  ns que siguin acomplertes les paraules de Déu.
I vingué un dels set àngels
que tenien les set copes, i parlà amb mi dient-me: Vine, et mostraré la condemna contra la gran prostituta que seu sobre moltes aigües,
2 amb la qual fornicaren els reis de la terra, i els habitants de la terra s’embriagaren amb el vi de la seva fornicació.
3 I em va portar en esperit al desert, i vaig veure una dona asseguda damunt una bèstia escarlata, plena de noms de blasfèmia, que tenia set caps i deu banyes.
4 I la dona anava vestida de porpra i escarlata, i guarnida d’or i amb pedres precioses i perles, i en la seva mà tenia una copa d’or plena d’abominacions i de la immundícia de la seva fornicació.
5 I sobre el seu front tenia un nom escrit: Misteri, Babilònia la gran, la mare de les prostitutes i de les abo- minacions de la terra.
6 I vaig veure la dona embriagada amb la sang dels sants, i amb la sang dels testimonis de Jesús. I en veure-la, em vaig admirar amb gran admiració.
16:20 Ap 6:14 17:1, 2 Jr 51:13 17:14 1Tm 6:15; Ap 19:16 1330


   1336   1337   1338   1339   1340