Page 1340 - Biblia Català TBS
P. 1340

Apocalipsi 18, 19
çà al mar, dient: Així, amb violència, serà llançada Babilònia, la gran ciu- tat, i mai més no serà trobada.
22 I mai més no s’escoltarà en tu la veu dels citaristes i dels músics i dels  autistes i dels trompeters. I mai més no es trobarà en tu cap artesà de qualsevol o ci; i mai més no se sentirà en tu el so del molí.
23 I la llum de llàntia no brillarà mai més en tu. I mai més no se sentirà entulaveudelnuviidelanúvia. Perquè els teus comerciants eren els magnats de la terra, perquè en la teva bruixeria s’han extraviat totes les nacions.
24 I en ella es trobà la sang dels profetes i dels sants i de tots els qui han estat assassinats sobre la terra.
19I després d’aquestes coses vaig escoltar en el cel una veu forta d’una gran multitud, que deia: Al·leluia! La salvació i la glòria i l’honor i el poder per al Senyor, el
nostre Déu!
2 Perquè els seus judicis són veri- tables i justos; perquè ha judicat la gran prostituta, que havia corromput la terra amb la seva fornicació, i ha venjat la sang dels seus servents que la mà d’ella havia vessat.
3 I digueren per segona vegada: Al·leluia! I el fum d’ella puja pels segles dels segles.
4 I els vint-i-quatre ancians i els quatre éssers vivents es prostraren i adoraren Déu, que seu en el tron, dient: Amén! Al·leluia!
5 I sortí una veu del tron que deia: Lloeu el nostre Déu tots els seus ser- vents i els qui el temeu, tant els petits com els grans.
6 I vaig escoltar com la veu d’una gran multitud, i com la veu de mol- tes aigües, i com la veu de trons forts, que deien: Al·leluia! Perquè el Senyor, el Déu totpoderós, ha comen- çat a regnar.
7 Alegrem-nos i exultem de goig, i donem-li glòria: perquè han arribat les noces de l’Anyell, i la seva esposa s’ha preparat.
8 I li ha estat donat de vestir-se de lli  níssim, pur i resplendent, perquè aquest lli  níssim són les justi - cacions dels sants.
9 I em diu: Escriu: Feliços aquells que han estat cridats al sopar de noces de l’Anyell. I em diu: Aquestes són les paraules verídiques de Déu. 10 I em vaig prostrar davant dels seus peus per adorar-lo, i em diu: Mira que no ho facis. Sóc company teu de servei i dels teus germans que tenen el testimoni de Jesús. Adora Déu, perquè el testimoni de Jesús és l’esperit de la profecia.
11 I vaig veure obert el cel. I, heus aquí, un cavall blanc, i el qui hi muntava s’anomena Fidel i Veritable, i judica i combat amb justícia.
12 I els seus ulls eren com  ama de foc, i sobre el cap duia moltes diade- mes; tenia un Nom escrit que ningú no coneix, sinó ell.
13 I anava vestit amb un mantell xopat de sang, i el seu Nom és: El Verb de Déu.
14 I els exèrcits que són al cel el seguien en cavalls blancs, vestits de lli  níssim blanc i pur.
15 I de la seva boca surt una espasa esmolada per colpir amb ella les nacions; i ell els pasturarà amb vara de ferro, i ell trepitja el cup del vi del furor i de la ira del Déu totpoderós. 16 I té un Nom escrit sobre el man- tell i sobre la seva cuixa: Rei de reis i Senyor de senyors.
17 I vaig veure un àngel dret en el sol. I cridà amb veu forta, dient a tots els ocells que volen pel mig del cel: Veniu i reuniu-vos per al sopar del gran Déu,
19:2 Dt 32:43 19:3 Is 34:10; Ap 14:11 19:9 Mt 22:2, 3 19:13 Jn 1:1 19:15 Ps 2:9; Is 63:3 19:16 Ap 17:14 19:17, 18 Ez 39:17-20
1332


   1338   1339   1340   1341   1342