Page 1343 - Biblia Català TBS
P. 1343

24 I les nacions dels salvats camina- ran en la seva llum; i els reis de la terra hi portaran la seva glòria i el seu honor.
25 I mai no es tancaran les seves portes de dia, perquè de nit, allà no n’hi haurà.
26 I hi portaran la glòria i l’honor de les nacions.
27 I no hi entrarà res que sigui conta- minat, ni el qui practica abominació i falsedat, sinó els qui estan escrits en el Llibre de la Vida de l’Anyell.
22I em mostrà un riu pur d’aigua de vida, resplendent com cris- tall, que sortia del tron de Déu i de
l’Anyell.
2 Al mig de la seva plaça, i a banda i banda del riu, hi ha un arbre de la vida que produeix dotze fruits, cada mes dóna el seu fruit, i les fulles de l’arbre són per a medicina de les nacions.
3 I no hi haurà cap més maledicció. IallàhihauràeltrondeDéuide l’Anyell, i els seus servents el servi- ran,
4 i veuran la seva faç, i portaran el nom d’ell en els seus fronts.
5 I allà no hi haurà nit, ni tindran necessitat de llàntia ni de llum de sol, perquè el Senyor Déu els il·lumina. I regnaran pels segles dels segles.
6 I em digué: Aquestes paraules són  dels i veritables. I el Senyor, el Déu dels sants profetes, ha enviat el seu àngel per mostrar als seus servents les coses que s’han d’esdevenir aviat. 7 Heus aquí, vinc aviat. Feliç el qui guarda les paraules de la profecia d’aquest llibre.
8 I jo, Joan, sóc el qui vaig veure i vaig escoltar aquestes coses. I des- prés d’haver-les escoltat i vist, vaig prostrar-me davant dels peus de l’àngel que me les mostrava, per adorar-lo.
Apocalipsi 21, 22
9 I em diu: Mira que no ho facis, perquè sóc company teu de servei i dels teus germans els profetes, i dels qui guarden les paraules d’aquest llibre. Adora Déu.
10 I em diu: No segellis les paraules de la profecia d’aquest llibre, perquè el temps és a prop.
11 El qui és injust, que sigui injust encara; el qui és brut, que s’embruti encara; el qui és just, que sigui justi-  cat encara; el qui és sant, que sigui santi cat encara.
12 I heus aquí, vinc aviat, i la meva recompensa ve amb mi, per retre a ca- dascú d’acord a com serà la seva obra. 13 Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el Principi i la Fi, el Primer i el Darrer.
14 Feliços els qui practiquen els seus manaments, perquè tinguin dret sobre l’arbre de la vida i entrin per les portes a la ciutat.
15 Però restaran fora els gossos i els bruixots i els fornicadors i els homi- cides i els idòlatres, i tot aquell que estima i practica la falsedat.
16 Jo, Jesús, he enviat el meu àngel per donar-vos testimoni d’aquestes coses en les esglésies. Jo sóc l’arrel i el llinatge de David, l’estel resplen- dent i del matí.
17 I l’Esperit i la núvia diuen: Vine. I qui ho escolta, que digui: Vine. I el qui tingui set, que vingui. I el qui vulgui, que prengui de franc l’aigua de vida.
18 Perquè dono testimoni a tothom que escolta les paraules de la profecia d’aquest llibre, que si algú afegeix res a aquestes coses, Déu afegirà damunt d’ell les plagues escrites en aquest llibre.
19 I si algú treu de les paraules del llibre d’aquesta profecia, Déu li traurà la seva part del Llibre de la Vida i de la ciutat santa i de les coses escrites en aquest llibre.
21:27 Is 52:1 22:1, 2 Ez 47:1, 7 22:5 Is 60:19; Ap 21:23 22:13 Is 44:6; Ap 1:8, 17
22:14 Gn 2:9; 3:22 22:16 Is 11:1; Nm 24:17 22:17 Is 55:1; Ap 21:6 22:18, 19 Dt 4:2; 12:32; Pr 30:6
1335


   1341   1342   1343   1344   1345