Page 136 - Biblia Català TBS
P. 136

Levític 13
10 i el sacerdot el mirarà i, heus aquí, si hi ha una tumefacció blanca a la pell, i el pèl s’ha tornat blanc, i hi ha carn viva a la tumefacció:
11 és lepra antiga a la pell de la seva carn, i el sacerdot el declararà impur, no el reclourà perquè és impur.
12 I si la lepra s’escampa molt per la pell, i la lepra cobreix tota la pell del qui té la màcula des del cap  ns als peus, tot el que apareix als ulls del sacerdot,
13 llavors el sacerdot mirarà i, heus aquí, si la lepra ha cobert tota la seva carn, declararà pur al qui tenia la marca: s’ha tornat blanc del tot, és pur.
14 I el dia que aparegui en ell carn viva, serà impur;
15 i el sacerdot examinarà la carn viva i el declararà impur; la carn viva és impura, és lepra.
16 O si la carn viva canvia i es torna blanca, llavors anirà al sacerdot,
17 i el sacerdot l’examinarà i, heus aquí, si la marca s’ha tornat blanca, el sacerdot declararà pur el qui té la marca, és pur.
18 Iquanlacarntéenella,enla seva pell, un furóncol i sigui guarit, 19 i al lloc del furóncol s’ha fet una tumefacció blanquinosa o una taca blanquinosa, blanca vermellosa, llavors es presentarà al sacerdot,
20 i el sacerdot l’examinarà i, heus aquí, si el seu aspecte sembla més profund que la pell i el seu pèl s’ha tornat blanc, el sacerdot el declararà impur, és la marca de lepra que ha esclatat en un furóncol.
21 Però si el sacerdot l’examina i, heus aquí, no hi ha cap pèl blanc, i no és més profund que la pell, però ha perdut el color, llavors el sacerdot el reclourà set dies.
22 I si s’ha estès molt per la pell, el sacerdot el declararà impur, és una màcula de lepra.
23 I si la taca blanquinosa roman al seu lloc, i no s’ha estès, és la cicatriu del furóncol, i el sacerdot el declara- rà pur.
24 Osilacarntéenlasevapelluna cremada de foc, i la carn viva de la cremada, la taca blanquinosa lluent, es torna vermella o blanca,
25 llavors el sacerdot l’examinarà, i si, heus aquí, el pèl de la taca blan- quinosa lluent s’ha tornat blanc, i el seu aspecte sembla més profund que la pell, és lepra que ha esclatat dins la cremada: i el sacerdot el declararà impur, és una marca de lepra.
26 I si el sacerdot l’examina i, heus aquí, no hi ha pèl blanc a la taca blanquinosa, i no és més profunda que la pell, sinó que ha perdut el color, el sacerdot el reclourà set dies. 27 I el sacerdot l’examinarà al setè dia. Si s’ha estès per tota la pell, el sacerdot el declarà impur, és una marca de lepra.
28 I si la taca blanquinosa roman al seu lloc i no s’estén per la pell, i ha perdut el color, és una tumefacció de la cremada, i el sacerdot el declararà pur, perquè és la cicatriu de la cremada.
29 Iquanunhomeounadonaté una marca al cap o a la barba,
30 llavors el sacerdot examinarà la marca i, heus aquí, si el seu aspecte és més profund que la pell, i hi té pèl groguenc i  , el sacerdot el declararà impur: és tinya, és lepra del cap o de la barba.
31 I quan el sacerdot miri la marca de tinya i, heus aquí, el seu aspecte no és més profund que la pell, i no hi ha pèl negre, llavors el sacerdot reclourà el que té la marca de tinya set dies.
32 I el setè dia el sacerdot examinarà la marca, i si la tinya no s’ha estès, i, heus aquí, no hi ha pèl groguenc, ni l’aspecte de la tinya és més profund que la pell,
128


   134   135   136   137   138