Page 14 - Biblia Català TBS
P. 14

Gènesi 5, 6
17 I tots els dies de Maleleel foren vuit-cents noranta-cinc anys, i morí.
18 I Jared visqué cent seixanta-dos anys, i engendrà Henoc.
19 I Jared, després d’engendrar Henoc, visqué vuit-cents anys, i engendrà lls i lles.
20 I tots els dies de Jared foren nou- cents seixanta-dos anys, i morí.
21 I Henoc visqué seixanta-cinc anys, i engendrà Matusalem.
22 I Henoc caminà amb Déu, des- prés d’engendrar Matusalem, tres- cents anys, i engendrà lls i lles.
23 I tots els dies d’Henoc foren tres- cents seixanta-cinc anys.
24 I Henoc caminà amb Déu, i ja no hi fou perquè Déu el prengué.
25 I Matusalem visqué cent vuitanta-set anys, i engendrà Lamec.
26 I Matusalem, després d’haver engendrat Lamec, visqué set-cents vuitanta-dos anys, i engendrà lls i lles.
27 Tots els dies de Matusalem foren nou-cents seixanta-nou anys, i morí.
28 I Lamec visqué cent vuitanta-dos anys, i engendrà un ll,
29 i anomenà el seu nom Noè, dient: Aquest ens consolarà del nostre treball i de la fatiga de les nostres mans per causa de la terra que Jahveh ha maleït. 30 I Lamec, després d’haver engen- drat Noè, visqué cinc-cents noran- ta-cinc anys, i engendrà lls i lles. 31 I tots els dies de Lamec foren set- cents setanta-set anys, i morí.
32 I Noè tenia cinc-cents anys, i Noè engendrà Sem, Cam i Jàfet.
6I s’esdevingué que els homes començaren a multiplicar-se sobre la superfície de la terra, i els nasqueren lles;
5:24 He 11:5; Jud 14 6:3 Ga 5:16-17; 1Pe 3:20 6:9 2Pe 2:5 6:11 Rm 3:19 6:13 1Pe 4:7
14
2 i els lls de Déu veieren que les lles dels homes eren boniques, i prengueren mullers per a ells de totes les que escolliren.
3 I Jahveh digué: El meu esperit no contendirà per sempre amb l’home, perquè no és sinó carn, i els seus dies seran cent vint anys.
4 Els ne lim eren a la terra en aquells dies i també després, quan els lls de Déu entraren a les lles dels homes i els engendraren lls; aquests foren els poderosos, els homes de fama de l’antiguitat.
5 I Jahveh va veure que la maldat de l’home era molt gran a la terra, i que tot el propòsit dels pensaments del seu cor era només el mal tot el dia.
6 I Jahveh es penedí d’haver fet l’home a la terra, i li va doldre en el seu cor.
7 I Jahveh digué: Esborraré l’home que he creat de sobre la superfície de la terra, des de l’home ns al bestiar, els rèptils i els ocells dels cels, perquè em penedeixo d’haver-los fet.
8 Però Noè trobà gràcia davant dels ulls de Jahveh.
9 Aquestes són les genealogies de Noè. Noè era un home just, perfecte en les seves generacions. Noè cami- nava amb Déu.
10 I Noè engendrà tres lls: Sem, Cam i Jàfet.
11 I la terra s’havia corromput davant de Déu, i la terra era plena de violència.
12 I Déu mirà la terra i, heus aquí, estava corrompuda, perquè tota carn havia corromput el seu camí sobre la terra.
13 IDéudiguéaNoè:La detota carn ha arribat davant meu, perquè la terra és plena de violència per culpa d’ells. Heus aquí, els destruiré juntament amb la terra.
6:5 Rm 1:28-31; Mt 15:19 6:6 Mt 24:37


   12   13   14   15   16