Page 142 - Biblia Català TBS
P. 142

Levític 16
carn, i se cenyirà amb un cinyell de lli, i es cobrirà amb una mitra de lli: són vestits sants. I banyarà amb aigua la seva carn, i se’ls vestirà.
5 I prendrà de la congregació dels  lls d’Israel dos bocs de les cabres com a sacri ci pel pecat, i un moltó com a holocaust.
6 I Aaron oferirà el vedell del sacri-  ci pel pecat per a si mateix, i farà expiació per ell mateix i per la seva casa.
7 I prendrà els dos bocs, i els pre- sentarà davant Jahveh a l’entrada de la tenda de la reunió.
8 I Aaron llançarà les sorts sobre els dos bocs: una sort per a Jahveh, i l’altra sort per al boc alliberat.
9 I Aaron oferirà el boc sobre el qual haurà caigut la sort per a Jahveh, i en farà un sacri ci pel pecat.
10 I el boc sobre el qual haurà cai- gut la sort com a boc alliberat serà presentat viu davant Jahveh, per fer sobre ell expiació, per aviar-lo al desert com a boc alliberat.
11 I Aaron oferirà el vedell del sacri-  ci pel pecat que és per a si mateix, i farà expiació per ell mateix i per la seva casa, i degollarà el vedell del sa- cri ci pel pecat que és per a si mateix. 12 I prendrà l’encenser ple de bra- ses de foc de sobre l’altar de davant Jahveh, i les mans plenes d’encens perfumat en pols, i ho entrarà dins del vel;
13 i posarà l’encens sobre el foc davant Jahveh, i el núvol de l’encens cobrirà el propiciatori que hi ha da- munt del testimoni, i no morirà.
14 I prendrà una part de la sang del vedell i la ruixarà amb el seu dit sobre el propiciatori, de cara cap a l’est; i davant del propiciatori ruixarà una part de la sang set vegades amb el seu dit.
15 I degollarà el boc del sacri ci pel pecat, que és per al poble, i portarà la
seva sang dintre del vel, i farà amb la seva sang com ha fet amb la sang del vedell, i la ruixarà sobre el propicia- tori i enfront del propiciatori.
16 I farà expiació pel Lloc Santíssim, a causa de les impureses dels  lls d’Israel i a causa de les seves trans- gressions, per tots els seus pecats. I així ho farà per la tenda de la reunió, que roman amb ells enmig de les seves impureses.
17 Inohihauràcaphomeala tenda de la reunió quan entri per fer expiació en el Lloc Santíssim,  ns que ell surti; i farà expiació per si mateix, i per la seva casa, i per tota l’assemblea d’Israel.
18 I sortirà a l’altar que hi ha davant Jahveh, i farà expiació per ell, i pren- drà de la sang del vedell i de la sang del boc, i la posarà sobre els corns de l’altar, al voltant;
19 i ruixarà una part de la sang sobre ell amb el seu dit set vegades, i el puri carà i el santi carà de les impureses dels  lls d’Israel.
20 I quan hagi acabat de fer l’expiació pel Lloc Santíssim, i per la tenda de la reunió, i per l’altar, oferirà el boc viu.
21 I Aaron posarà les seves dues mans sobre el cap del boc viu, i confessarà sobre ell totes les iniqui- tats dels  lls d’Israel i totes les seves transgressions, tots llurs pecats, i els posarà sobre el cap del boc, i l’aviarà al desert per mà d’un home preparat.
22 I el boc portarà sobre si mateix totes les iniquitats d’ells cap a una terra deshabitada, i aviarà el boc al desert.
23 I Aaron entrarà a la tenda de la reunió, i es despullarà dels seus ves- tits de lli que s’havia posat en entrar al Lloc Santíssim, i els deixarà allí. 24 I banyarà la seva carn en aigua en un lloc sant, i es posarà els ves-
16:6 He 5:2, 3 16:8 hebreu: Azazel 16:10 Is 53:5, 6; 2Co 5:21 16:16 He 9:22, 23 16:22 1Pe 2:24 134


































































































   140   141   142   143   144