Page 144 - Biblia Català TBS
P. 144

Levític 17, 18
l’altar per fer expiació per les vostres ànimes, perquè la mateixa sang fa expiació per l’ànima.
12 Per això he dit als lls d’Israel: Ningú d’entre vosaltres no menja- rà sang, ni l’estranger que sojorna entre vosaltres menjarà sang.
13 I qualsevol home dels lls d’Israel, o dels estrangers que sojornen entre vosaltres, que caci un animal o un ocell dels que es mengen, vessarà la seva sang i la cobrirà amb pols.
14 Perquè la vida de tota carn és la seva sang, aquesta és la seva vida; per això he dit als lls d’Israel: No heu de menjar la sang de cap carn, perquè la vida de tota carn és la seva sang, qualsevol que en mengi serà tallat del poble.
15 I qualsevol persona, tant nadiu com estranger, que mengi un cos mort o un animal trossejat, rentarà els seus vestits, i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre: i serà pur.
16 I si no se’ls renta o no banya la seva carn, llavors portarà la seva iniquitat.
18
7 No descobriràs la nuesa del teu pare ni la nuesa de la teva mare: ella és la teva mare, no descobriràs la seva nuesa.
8 No descobriràs la nuesa de la mu- ller del teu pare: és la nuesa del teu pare.
9 No descobriràs la nuesa de la teva germana, lla del teu pare o lla de la teva mare, nascuda a casa o nas- cuda a fora: no descobriràs la seva nuesa.
10 Lanuesadela lladelteu llode la lla de la teva lla, no descobriràs la seva nuesa, perquè és la teva nuesa. 11 No descobriràs la nuesa de la lla de la muller del teu pare, engendra- da pel teu pare, és germana teva, no descobriràs la seva nuesa.
12 No descobriràs la nuesa de la germana del teu pare, ella és parenta del teu pare.
13 No descobriràs la nuesa de la ger- mana de la teva mare, ella és parenta de la teva mare.
14 No descobriràs la nuesa del germà del teu pare; no t’acostaràs a la seva muller, és tia teva.
15 No descobriràs la nuesa de la teva nora: és la muller del teu ll, no descobriràs la seva nuesa.
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 parla als lls d’Israel, i els diràs: Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
3 Nofareucomesfaalaterra d’Egipte, on heu habitat, ni fareu com es fa a la terra de Canaan, on jo us porto, i no caminareu en els seus estatuts.
4 I complireu els meus judicis, i guardareu els meus estatuts, per caminar en ells. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
5 I guardareu els meus estatuts i els meus judicis: l’home que els com- pleixi viurà en ells. Jo sóc Jahveh.
No descobriràs la nuesa de la
6 Cap home no s’acostarà a cap parent de la seva carn per descobrir la seva nuesa. Jo sóc Jahveh.
18:3 Ef 5:11 18:5 Lc 10:28; Rm 10:5; Ga 3:12 136
19 I no t’acostaràs a una dona per descobrir la seva nuesa durant la separació de la seva impuresa.
20 I no donaràs el teu semen a la muller del teu proïsme per fer-te impur amb ella.
16
muller del teu germà: és la nuesa del teu germà.
17 No descobriràs la nuesa d’una dona i de la seva lla, ni prendràs la lla del seu ll ni la lla de la seva lla per descobrir la seva nuesa; són parents, és una maldat.
18 I no prendràs una dona amb la seva germana, per fer-ne una rival, per descobrir la seva nuesa davant d’ella en vida d’ella.


   142   143   144   145   146