Page 145 - Biblia Català TBS
P. 145

21 I no donaràs la teva descendència per fer-la passar a través del foc a Moloc, i no profanaràs el Nom del teu Déu. Jo sóc Jahveh.
22 I no jauràs amb un home com es jau amb una dona: això és una abominació.
23 I no copularàs amb cap bestiar per fer-te impur amb ell; i cap dona no es posarà davant de bestiar per acoblar-s’hi: això és una perversió.
24 No us contamineu en cap d’aquestes coses: perquè en totes aquestes s’han contaminat les nacions que jo expulso de davant vostre.
25 I la terra s’ha contaminat, per això jo he castigat la seva iniquitat sobre ella, i la terra ha vomitat els seus habitants.
26 I vosaltres guardareu els meus estatuts i els meus judicis, i no fareu cap d’aquestes abominacions, ni el nadiu ni l’estranger que sojorna entre vosaltres.
27 Perquè totes aquestes abominaci- ons han fet els homes d’aquesta terra que hi eren abans que vosaltres, i la terra s’ha contaminat. 28A quelaterranousvomiti quan la contamineu, com ha vomitat la nació que hi era abans que vosal- tres.
29 Perquè tot aquell que faci qual- sevol d’aquestes abominacions, les persones que les facin, seran tallades d’enmig del seu poble.
30 I guardareu el meu precepte per no fer cap d’aquests costums abomi- nables que han fet abans de vosal- tres, i no us contaminareu amb ells. Jo sóc Jahveh el vostre Déu.
19:2 1Pe 1:16 19:12 Mt 5:33 19:13 Jm 5:4
Levític 18, 19
3 Cadascú respectarà la seva mare i el seu pare; i guardareu els meus dissabtes. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
4 No us torneu cap als ídols, i no us feu déus de fosa. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
5 I quan sacri queu un sacri ci de pau a Jahveh, el sacri careu de manera que us sigui acceptat.
6 Serà menjat el dia que el sacri - careu i l’endemà, i el que resti per al tercer dia serà cremat al foc.
7 I si se’n menja al tercer dia, serà una abominació, no serà acceptat.
8 I el qui en mengi portarà la seva iniquitat, perquè ha profanat la san- tedat de Jahveh; i aquesta persona serà tallada del seu poble.
9 I quan segueu la collita de la vos- tra terra: no completaràs la sega  ns al racó del teu camp, ni recolliràs les espigolalles de la teva collita;
10 ni esgotimaràs la teva vinya, ni colliràs els grans solts de la teva vinya: ho deixaràs per al pobre i per a l’estranger. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
11 No robareu, ni enganyareu, ni us mentireu l’un a l’altre.
12 I no jurareu en fals pel meu Nom, i no profanaràs el Nom del teu Déu. Jo sóc Jahveh.
13 No oprimiràs el teu proïsme ni li robaràs. No retindràs amb tu el jornal del jornaler  ns a l’endemà.
14 No maleiràs el sord, ni posaràs entrebanc davant del cec, sinó que tindràs temor del teu Déu. Jo sóc Jahveh.
15 No fareu injustícia en el judici; no perdonaràs el pobre ni afavoriràs
19
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Parla a tota la congregació dels  lls d’Israel, i els diràs: Sereu sants, perquè jo, Jahveh, el vostre Déu, sóc sant.
137


   143   144   145   146   147