Page 146 - Biblia Català TBS
P. 146

Levític 19
el poderós, sinó que jutjaràs el teu proïsme amb justícia.
16 No aniràs calumniant entre el teu poble, no et posaràs en contra de la sang del teu proïsme. Jo sóc Jahveh.
17 No odiaràs el teu germà en el teu cor; no deixaràs de corregir el teu proïsme, i no suportaràs el pecat sobre ell.
18 No et venjaràs ni tindràs rancú- nia contra els  lls del teu poble, i estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. Jo sóc Jahveh.
19 Guardareu els meus estatuts. No acoblaràs el teu bestiar de dues menes. No sembraràs el teu camp amb dues menes de llavor. I no et posaràs una roba de dues menes de material barrejats.
20 I quan un home jau amb vessa- ment seminal amb una dona, si ella és una esclava desposada amb un altre home, i no ha estat de fet redi- mida, o no se li ha donat la llibertat, hi haurà un càstig, no se’ls matarà, perquè ella no era lliure.
21 I ell portarà el seu sacri ci per la culpa a Jahveh a l’entrada de la tenda de la reunió, un moltó pel sacri ci per la culpa.
22 I el sacerdot farà expiació per ell amb el moltó del sacri ci per la culpa davant Jahveh pel seu pecat que ha comès, i el seu pecat que ha comès li serà perdonat.
23 I quan entreu a la terra, i plan- teu tota mena d’arbres per menjar, tindreu el seu fruit com incircumcís. Tres anys serà per a vosaltres incir- cumcís, no se’n menjarà.
24 I al quart any tot el seu fruit serà sant: lloances a Jahveh.
25 I al cinquè any menjareu el seu fruit, en aplegar per a vosaltres la
seva collita. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
26 No menjareu res amb la sang. No practicareu endevinació ni fareu de vidents.
27 No arrodonireu la vora del vostre cap, i no et tallaràs el costat de la teva barba.
28 No fareu cap incisió en la vostra carn per un mort, i no us posa- reu cap marca de tatuatge. Jo sóc Jahveh.
29 No profanaràs la teva  lla fent- la prostituir, a   que el país no es prostitueixi, i el país s’ompli de maldat.
30 Guardareu els meus dissabtes, i reverenciareu el meu santuari. Jo sóc Jahveh.
31 No us girareu cap als nigro- màntics ni cap als endevins; no els consultareu per esdevenir impurs amb ells. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
32 T’aixecaràs davant dels cabells blancs, i honraràs la cara del vell, i temeràs el teu Déu. Jo sóc Jahveh.
33 I quan un estranger sojorni amb tu en la vostra terra, no l’oprimireu. 34 L’estranger que sojorna amb vosaltres serà per a vosaltres com un nadiu, i l’estimaràs com a tu mateix, perquè vosaltres vau ser estrangers a la terra d’Egipte. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
35 No fareu injustícia en el judici, en les mides, en el pes i en les mesu- res de capacitat.
36 Tindreu balances justes, pesos justos, un efà just i un in que sigui just. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, que us he tret de la terra d’Egipte.
19:17 1Jn 2:9, 11; Mt 18:15
19:18 Mt 5:43; 19:19; 22:39; Mc 12:31,33; Lc 10:27; Ga 5:14; Jm 2:8; Rm 12:17, 19
138


   144   145   146   147   148