Page 148 - Biblia Català TBS
P. 148

Levític 20, 21
21 I l’home que prengui la muller del seu germà, és una impuresa; ha descobert la nuesa del seu germà: restaran sense  lls.
22 I guardareu tots els meus estatuts i tots els meus judicis i els fareu, i no us vomitarà la terra on jo us porto perquè hi habiteu.
23 I no caminareu en els estatuts de les nacions que jo expulsaré de davant vostre, perquè elles han fet totes aquestes coses, i les avorreixo. 24 I us dic: Vosaltres posseireu llur terra i jo mateix us la donaré perquè la posseïu, una terra que regalima llet i mel. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, que us he separat dels pobles.
25 I fareu distinció entre el bestiar pur i l’impur, i entre l’ocell impur i el pur, i no fareu abominables les vostres persones amb els ani- mals i ocells i qualsevol cosa que s’arrossega sobre la terra, que jo he apartat de vosaltres com a impurs. 26 I vosaltres sereu sants per a mi, perquè jo, Jahveh, sóc sant, i jo us he separat dels pobles perquè sigueu meus.
27 I l’home o la dona que entre vos- altres siguin nigromàntics o endevins, hauran de morir. Seran apedregats: la seva sang serà sobre ells.
5 No es raparan el cap, ni s’afai- taran els costats de la barba, ni es faran incisions en la seva carn.
6 Seran sants per al seu Déu, i no profanaran el Nom del seu Déu, per- què ells ofereixen les ofrenes de foc a Jahveh, el pa del seu Déu, per això seran sants.
7 No prendran una dona prostituïda ni profanada, ni prendran una dona repudiada del seu marit, perquè ell és sant per al seu Déu.
8 I el consideraràs sant, perquè ofe- reix el pa del teu Déu; serà sant per a tu, perquè jo sóc sant, Jahveh, que us santi co.
9 Isila llad’unhomequeés sacerdot es profana prostituint-se, profana el seu pare: serà cremada amb foc.
10 I el qui sigui el gran sacerdot d’entre els seus germans, sobre el cap del qual s’ha vessat l’oli de la unció, i el qui hagi estat consagrat per posar-se els vestits, no descobri- rà el seu cap i no esquinçarà els seus vestits,
11 ni s’aproparà a cap persona morta, i no es contaminarà ni pel seu pare ni per la seva mare;
12 i no sortirà del santuari, ni profa- narà el santuari del seu Déu, perquè la consagració de l’oli de la unció del seu Déu és sobre ell. Jo sóc Jahveh.
13 I prendrà per muller una verge;
21
I Jahveh digué a Moisès: Parla
però no podrà prendre cap dona
als sacerdots, els  lls d’Aaron, i els diràs: Ningú no es contaminarà per un mort enmig del seu poble;
2 llevat que sigui per un parent seu proper: per la seva mare, i pel seu pare, i pel seu  ll, i per la seva  lla, i pel seu germà,
3 i per la seva germana verge, que és prop d’ell, que no té marit: per ella es podrà contaminar.
4 Però no es contaminarà per profa- nar-se, perquè és cap enmig del seu poble.
14
viuda, o repudiada, o profanada, o prostituta: no en prendrà cap d’aquestes, sinó que prendrà per muller una verge del seu poble;
15 i no profanarà la seva descendèn- cia entre el seu poble: perquè jo sóc Jahveh que el santi co.
20:23 Dt 9:5 20:26 1Pe 1.16 21:6 Is 52:11 140
16 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
17 Parla a Aaron, dient: Cap home de la teva descendència, en les seves generacions, en qui hi hagi un defec-


   146   147   148   149   150