Page 149 - Biblia Català TBS
P. 149

te, no s’aproparà per oferir el pa del seu Déu,
18 perquè ningú en qui hi hagi un defecte no s’aproparà: un home cec, o coix, o mutilat, o amb un membre allargat,
19 o un home que tingui fractura de peu o que tingui fractura de mà,
20 o geperut o raquític o amb un tel a l’ull, o amb sarna o amb bèrbol, o amb els testicles aixafats.
21 Cap home de la descendència d’Aaron, el sacerdot, que tingui un defecte, no s’aproparà per oferir les ofrenes de foc de Jahveh; té un de- fecte: no s’aproparà per oferir el pa del seu Déu;
22 menjarà el pa del seu Déu, de les coses molt santes i de les santes,
23 però no entrarà dins del vel ni s’aproparà a l’altar, perquè té un defecte, i no profanarà els meus san- tuaris. Perquè jo sóc Jahveh que els santi co.
24 I Moisès ho va dir a Aaron, i als seus lls, i a tots els lls d’Israel.
22
Levític 21, 22
5 o un home que toqui un rèptil, que el fa impur, o un home pel qual sigui fet impur, qualsevol que sigui la seva impuresa,
6 la persona que ho toqui serà impur ns al vespre, i no menjarà de les coses santes, llevat que hagi banyat la seva carn amb aigua.
7 I quan es pongui el sol, serà pur, i després menjarà de les coses santes, perquè és el seu pa.
8 No menjarà un cadàver ni un ani- mal trossejat, per fer-se impur amb això. Jo sóc Jahveh.
9 I guardaran el meu precepte, a  que no portin pecat a causa d’això i morin a causa d’això, en profanar-lo. Jo sóc Jahveh que els santi co.
10 Cap estrany no menjarà cap cosa santa: ni l’hoste d’un sacerdot ni el jornaler no menjaran cap cosa santa. 11 Però si un sacerdot compra una persona amb diners seus, ell i el qui hagi nascut a casa seva menjaran del seu pa.
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Parla a Aaron i als seus lls per manar-los que tinguin respecte de les coses santes dels lls d’Israel, i que no profanin el meu sant Nom en allò que em santi quen. Jo sóc Jahveh.
3 Digues-los: Qualsevol home de la vostra descendència, en les vos- tres generacions, que s’atansi a les coses santes que els lls d’Israel santi quen a Jahveh, i tingui la seva impuresa sobre ell, aquesta persona serà tallada de davant meu; jo sóc Jahveh.
4 Qualsevol home de la descendèn- cia d’Aaron que sigui leprós, o que tingui un uix, no menjarà de les coses santes ns que sigui pur. I qui toqui qualsevol impuresa d’una per- sona morta, o un home que li surt vessament seminal,
12 I si la lla d’un sacerdot es casa amb un estrany, ella no menjarà de les santes ofrenes elevades.
13
Però si la lla del sacerdot és viuda o repudiada, i no té descen- dència i torna a la casa del seu pare com en la seva joventut, menjarà del pa del seu pare, però cap estrany no en menjarà.
14 I si un home menja una cosa santa per error, hi afegirà el seu cinquè i ho donarà al sacerdot amb la cosa santa.
15 I no profanaran les coses santes dels lls d’Israel, aquelles que ofe- reixen a Jahveh;
16 ni els faran portar la iniquitat del sacri ci per la culpa quan mengin llurs coses santes. Perquè jo sóc Jahveh que els santi co.
17 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
18 Parla a Aaron i als seus lls i a tots els lls d’Israel, i els diràs:
141


   147   148   149   150   151