Page 150 - Biblia Català TBS
P. 150

Levític 22, 23
Qualsevol home de la casa d’Israel o dels que sojornen a Israel que ofereixi la seva ofrena, sigui per qualsevol dels seus vots o qualsevol de les seves ofrenes voluntàries, que ofereixen a Jahveh en holocaust
19 per ser acceptats, oferirà un mas- cle perfecte del bestiar gros, de les ovelles, o de les cabres.
20 No oferireu res que tingui defec- te, perquè no us serà acceptat.
21 I quan un home ofereix un sa- cri ci d’ofrenes de pau a Jahveh per complir un vot, o una ofrena voluntària del bestiar gros o menut, perquè sigui acceptat haurà de ser perfecte: no tindrà cap defecte.
22 Els cecs, o esguerrats, o mutilats, o nafrats, o sarnosos, o berbolosos, no els oferireu a Jahveh, ni d’ells fareu cap ofrena de foc per a Jahveh damunt l’altar.
23 Iunbouounaovellaambun membre allargat o escurçat, el pre- sentaràs com a ofrena voluntària, però no serà acceptat com a vot.
24 Un animal amb els testicles ma- segats o esclafats, o arrencats o ta- llats, no l’oferireu a Jahveh, no fareu això en el vostre país.
25 Ni de la mà d’un  ll d’estranger oferireu res d’això com a pa del vos- tre Déu, perquè hi ha corrupcions en ells, tenen defecte, no seran accep- tats per vosaltres.
26 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
27 Un bou, un anyell o una cabra,
quan hagi nascut s’estarà set dies sota la seva mare, i del vuitè dia endavant serà acceptat com a ofrena de foc a Jahveh:
28 sigui bou, sigui ovella, no dego- llareu el mateix dia un animal i el seu  ll.
29 I quan sacri queu a Jahveh un sacri ci d’acció de gràcies, l’oferireu de manera que sigueu acceptats.
22:20 M1 1:8; Ef 5:27; 1Pe 1:19 23:3 Ex 20:8, 9 142
30 Serà menjat el mateix dia: no en deixareu gens  ns al matí. Jo sóc Jahveh.
31 I guardareu els meus manaments, i els complireu: Jo sóc Jahveh.
32 I no profanareu el meu sant Nom, i jo seré santi cat enmig dels  lls d’Israel. Jo sóc Jahveh que us santi co,
33 que us he fet sortir de la terra d’Egipte per ser el vostre Déu. Jo sóc Jahveh.
23
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Els temps assenyalats de Jahveh, els quals vosaltres proclamareu com a convocacions santes, aquests són els meus temps assenyalats.
3 Sis dies es treballarà, i el setè dia serà dissabte de descans, convocació santa: no fareu cap treball, serà un dia de descans dedicat a Jahveh en tots els vostres estatges.
4 Aquests són els temps assenyalats de Jahveh, convocacions santes, que proclamareu als seus temps assenya- lats.
5 Al primer mes, el catorzè dia del mes, entre la tarda i el vespre, és la Pasqua de Jahveh;
6 i el quinzè dia d’aquest mes, la festa dels Àzims per a Jahveh: set dies menjareu àzims.
7 Al primer dia tindreu una convo- cació santa, no fareu cap obra servil; 8 i oferireu ofrenes de foc a Jahveh set dies; el setè dia serà una con- vocació santa: no fareu cap obra servil.
9 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
10 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan entreu a la terra que us dono, segareu la seva collita, i portareu al sacerdot una garba, la primera de la vostra sega,
23:5 Ex 12:6 etc. 23:10 1Co 15:20, 23
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:


   148   149   150   151   152