Page 151 - Biblia Català TBS
P. 151

11 i ell brandarà la garba davant Jahveh, perquè sigueu acceptats. El sacerdot la brandarà l’endemà del dissabte.
12 I el dia en què brandareu la garba, oferireu un anyell d’un any, perfecte, com a holocaust a Jahveh. 13 I el seu present serà dues dècimes de  or de farina pastada amb oli, una ofrena de foc per a Jahveh en olor suau, i la seva libació, un quart d’in de vi.
14 I no menjareu pa, ni gra torrat, ni gra novell,  ns a aquest mateix dia,  ns que hàgiu portat l’ofrena al vostre Déu. És un estatut perpetu per les vostres generacions, en tots els vostres estatges.
15 I comptareu per a vosaltres des de l’endemà del dissabte, del dia en què porteu la garba de l’ofrena brandada; seran set setmanes completes.
16 Comptareu cinquanta dies  ns a l’endemà del setè dissabte i oferireu a Jahveh un nou present.
17 Dels vostres estatges portareu dos pans com a ofrena brandada, de dues dècimes de  or de farina, cuits amb llevat, com a primícies per a Jahveh.
18 Ioferireu,ambelpa,setanyells d’un any perfectes, i un vedell de la vacada, i dos moltons: seran un holocaust per a Jahveh, amb el seu present i les seves libacions, una ofrena de foc en olor suau per a Jahveh.
19 I oferireu un boc de les cabres com a sacri ci pel pecat, i dos anyells d’un any com a sacri ci de pau.
20 I el sacerdot els brandarà com a ofrena brandada davant Jahveh, jun- tament amb el pa de les primícies i amb els dos anyells. Seran cosa santa de Jahveh per al sacerdot.
21 I aquest mateix dia proclamareu la festa: serà per a vosaltres una convocació santa, no fareu cap obra servil. És un estatut perpetu per a
Levític 23
les vostres generacions, en tots els vostres estatges.
22 I quan segueu la collita de la vos- tra terra, no completaràs la sega  ns el racó del teu camp; quan segareu, no recolliràs les espigolalles de la teva sega, les deixaràs per al pobre i l’estranger. Jo sóc Jahveh el vostre Déu.
23 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
24 Parla als  lls d’Israel, dient: El setè mes, el primer dia del mes, tindreu un dia de descans, un me- morial amb so de trompetes, una convocació santa.
25 No fareu cap obra servil, i oferi- reu una ofrena de foc a Jahveh.
26 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
27 Exactament el dia desè d’aquest setè mes serà el dia de les Expiacions: serà una convocació santa per a vosaltres, i humiliareu les vostres ànimes, i oferireu una ofrena de foc a Jahveh;
28 i aquest mateix dia no fareu cap treball, perquè és el dia de les expia- cions, per fer expiació per vosaltres davant Jahveh el vostre Déu;
29 perquè tota persona que no s’humiliï en aquell mateix dia serà tallada del seu poble.
30 I tothom que faci qualsevol tre- ball en aquell mateix dia, jo destrui- ré aquesta persona d’enmig del seu poble;
31 no fareu cap treball. És un estatut perpetu per a les vostres generacions, en tots els vostres estatges.
32 Serà per a vosaltres un dissabte de descans, i humiliareu les vostres ànimes, el novè dia del mes, al cap- vespre, guardareu de capvespre a capvespre el vostre dissabte.
33 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
34 Parla als  lls d’Israel, dient: El quinzè dia d’aquest mes setè hi
23:15 Dt 16:9; Ft 2:1 23:22 Rt 2:15 etc. 23:24 Nm 29:1 23:27 Nm 29:7; Jl 2:12-14
143


   149   150   151   152   153