Page 152 - Biblia Català TBS
P. 152

Levític 23, 24
haurà la festa de les Cabanes, durant set dies, per a Jahveh.
35 El primer dia hi haurà una convo- cació santa; no fareu cap obra servil. 36 Set dies oferireu una ofrena de foc a Jahveh. En el dia vuitè vosal- tres tindreu una convocació santa, i oferireu una ofrena de foc a Jahveh. És un aplec solemne: no fareu cap obra servil.
37 Aquests són els temps assenyalats de Jahveh que proclamareu, convoca- cions santes, per oferir ofrena de foc a Jahveh, holocaust i present, sacri ci i libacions, cada cosa al seu dia.
38 A més dels dissabtes de Jahveh, iamésdelsvostresdonsiamésde tots els vostres vots, i a més de totes les vostres ofrenes voluntàries que donareu a Jahveh.
39 Però el quinzè dia del mes setè, en collir per a vosaltres el fruit de la terra, celebrareu la festa de Jahveh set dies: el primer dia serà un dia de descans, i el vuitè dia serà un dia de descans.
40 I el primer dia us prendreu el fruit d’arbres formosos, branques de palmera, i branques d’arbres frondosos, i salzes dels torrents, i us alegrareu davant Jahveh el vostre Déu set dies.
41 I celebrareu una festa per a Jahveh durant set dies cada any. És un estatut perpetu per a les vostres generacions. La celebrareu el setè mes.
42 Habitareu en cabanes set dies. Tots els nadius d’Israel habitaran en cabanes,
43 a  que les vostres generacions sàpiguen que jo vaig fer habitar en cabanes els lls d’Israel, quan els vaig fer sortir de la terra d’Egipte. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
44 I Moisès declarà els temps asse- nyalats de Jahveh als lls d’Israel.
23:34 Dt 16:13; Jn 7:2 23:40 Ne 8:15; Ap 7:9 24:9 1Sa 21:6; Mt 12:4
24I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Mana als lls d’Israel que et por- tin oli d’oliva pur, verge, per al llum, per fer que el canelobre il·lumini contínuament.
3 Fora del vel del testimoni, dins de la tenda de la reunió, Aaron en tindrà cura des del vespre ns al matí davant Jahveh, contínuament. És un estatut perpetu per a les vostres gene- racions.
4 Arranjarà les llànties damunt del lampadari d’or pur, davant Jahveh, contínuament.
5 I prendràs or de farina, i en cou- ràs dotze coques: cada coca serà de dues dècimes.
6 I les posaràs en dos rengles, sis per rengle, damunt la taula d’or pur, davant Jahveh.
7 I damunt de cada rengle posaràs encens pur, i serà per al pa del memo- rial: una ofrena de foc per a Jahveh.
8 Cada dia de descans arranjarà els pans davant Jahveh, contínua- ment. És un pacte perpetu dels lls d’Israel.
9 IseràperaAaroniperalsseus lls, els quals ho menjaran en un lloc sant, perquè és molt sant per a ell, de les ofrenes de foc de Jahveh. És un estatut perpetu.
10 I el ll d’una dona israelita, que era ll d’un home egipci, sortí d’entre els lls d’Israel, i el ll de la dona israelita i un home israelita es bara- llaren al campament.
11 I el ll de la dona israelita blasfe- mà el Nom i maleí, i el dugueren a Moisès. I el nom de la seva mare era Xelomit, lla de Dibrí, de la tribu de Dan.
12 I el posaren sota custòdia ns que la boca de Jahveh declarés què calia fer-ne.
13 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
23:43 Ps 78:4-6 24:2 Ex 27:20 24:5 Ex 25:30
144


   150   151   152   153   154