Page 154 - Biblia Català TBS
P. 154

Levític 25
Déu, perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
18 I complireu els meus estatuts, i guardareu els meus judicis, i els com- plireu, i habitareu segurs en la terra. 19 I la terra donarà el seu fruit, i menjareu  ns a saciar-vos, i habita- reu segurs en ella.
20 I quan digueu: Què menjarem l’any setè, heus aquí, si no sembrem ni seguem la nostra collita?
21 Llavors jo manaré la meva bene- dicció sobre vosaltres l’any sisè, i farà fruit per tres anys.
22 I sembrareu l’any vuitè, i menja- reu de la collita vella  ns l’any novè,  ns que vingui la nova collita.
23 I la terra no serà venuda a perpe- tuïtat, perquè la terra és meva, per- què vosaltres sou per a mi estrangers i hostes.
24 Per això en tota la terra que pos- seireu, donareu el dret de rescat per a la terra.
25 Quan el teu germà es torni pobre, i vengui una part de la seva posses- sió, llavors vindrà el seu rescatador, el seu parent més pròxim, i rescatarà allò que el seu germà ha venut.
26 I si un home no té cap rescatador, però la seva mà hi abasta, i en té prou per fer el seu rescat,
27 llavors comptarà els anys de la seva venda, i restituirà el restant a l’home a qui li va vendre, i tornarà a la seva possessió.
28 Però si la seva mà no ha pogut trobat el que cal per a la restitució, la seva venda serà a la mà del qui l’ha comprat  ns a l’any del jubileu; i al jubileu restarà lliure i tornarà a la seva propietat.
29 I si un home ven una casa per viure-hi en una ciutat emmurallada, tindrà el seu dret de rescat abans de complir-se l’any de la seva venda:
un any serà el límit del seu dret de rescat.
30 I si no es fa el rescat en complir-se l’any sencer, la casa de la ciutat emmurallada restarà sempre del que la comprà i de les seves generacions: no restarà lliure pel jubileu.
31 I les cases de les viles que no tin- guin muralla al voltant es comptaran com a parts del camp de la terra: tindran rescat, i pel jubileu restaran lliures.
32 Però de les ciutats dels levites, i de les cases en les ciutats de llur pro- pietat: només els levites en tindran el dret de rescat perpètuament.
33 I si algú compra una casa dels levites, llavors la casa que ha estat venuda en la ciutat de la seva pro- pietat serà retornada pel jubileu; perquè les cases de les ciutats dels levites són llur propietat enmig dels  lls d’Israel.
34 I el camp, als comunals de llurs ciutats, no es podrà vendre perquè és una propietat perpètua d’ells.
35 I si el teu germà s’empobreix, i la seva mà defalleix prop de tu, l’empararàs com un foraster o hoste, de manera que pugui viure amb tu. 36 No prendràs d’ell interès o usura, sinó que tindràs temor del teu Déu, i el teu germà viurà amb tu.
37 No li deixaràs el teu diner a inte- rès, ni li donaràs del teu menjar per apro tar-te.
38 Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, que us he fet sortir de la terra d’Egipte per donar-vos la terra de Canaan, per ser el vostre Déu.
39 I si el teu germà s’empobreix vora teu, i se’t ven, no li faràs fer un tre- ball d’esclau;
40 estarà amb tu com un jornaler, com un hoste; treballarà amb tu  ns a l’any del jubileu;
41 llavors se n’anirà de casa teva, ell i els seus  lls amb ell, i tornarà a la
25:25 Rt 2:20; Jr 32:7, 8 25:32 Nm 35:2 25:36 Ne 5:9, 15 146


   152   153   154   155   156