Page 155 - Biblia Català TBS
P. 155

seva família, i tornarà a la possessió dels seus pares,
42 perquè són els meus servents, els quals jo he fet sortir de la terra d’Egipte: no han de ser venuts com es ven un esclau.
43 No senyorejaràs sobre ell amb duresa, sinó que tindràs temor del teu Déu.
44 I el teu esclau o la teva escla- va que tindràs, els prendràs de les nacions que us envolten: d’elles com- prareu esclau i esclava.
45 I en comprareu també dels  lls dels hostes que sojornen amb vosal- tres, i de les famílies d’ells que habi- ten amb vosaltres que han infantat en la vostra terra: i seran propietat vostra.
46 I els prendreu en possessió per als vostres  lls després de vosaltres, com a possessió d’herència per a ells, i us servireu d’ells per sempre; però amb els vostres germans, els  lls d’Israel, no dominareu els uns sobre els altres amb duresa.
47 I si la mà d’un estranger o un hoste s’enriqueix, i el teu germà que és amb ell s’empobreix i es ven a un estranger, un hoste que sojorna vora teu, o al descendent de la família de l’estranger,
48 després d’haver-se venut, tindrà dret a ser redimit: un dels seus ger- mans el redimirà,
49 oelseuoncleoun lldelseu oncle el redimirà, o qualsevol parent proper, de la seva carn, de la seva família, el redimiran; o si la seva mà ho aconsegueix, es redimirà ell mateix.
50 I comptarà amb el seu compra- dor des de l’any que fou venut  ns a l’any del jubileu, i el preu de la venda serà segons el nombre d’anys: se li calcularà segons els jornals d’un jornaler.
51 Si encara manquen molts anys, segons aquests pagarà la seva
26:1 Ex 20:4
Levític 25, 26
redempció, els anys restants des del preu de la seva venda.
52 I si manquen pocs anys  ns a l’any del jubileu, llavors farà el compte amb ell, pagarà la seva redempció segons el seus anys;
53 estarà amb ell com un jornaler llogat any per any, no es senyorejarà d’ell amb duresa davant dels teus ulls. 54 I si no és redimit en aquests anys, restarà lliure l’any del jubileu, ell i els seus  lls amb ell,
55 perquè els  lls d’Israel són ser- vents meus: servents meus que he fet sortir de la terra d’Egipte. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
26
ni col·locareu en el vostre país cap pedra pintada per prostrar-vos-hi al davant, perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
2 Guardareu els meus dissabtes, i reverenciareu el meu santuari. Jo sóc Jahveh.
3 Si camineu en els meus estatuts, i guardeu els meus manaments, i els compliu,
4 llavors jo us donaré les vostres pluges al seu temps, i la terra donarà el seu producte, i l’arbre del camp donarà el seu fruit.
5 I la batuda se us allargarà  ns a la verema, i la verema s’allargarà  ns a la sembra: i menjareu el vostre pa  ns a saciar-vos, i habitareu segurs en la vostra terra;
6 i jo posaré la pau al país, i des- cansareu, i no hi haurà qui us faci tremolar; i faré desaparèixer del país les males bèsties, i l’espasa no passa- rà pel vostre país.
7 I perseguireu els vostres enemics, i cauran davant vostre a espasa;
8 i cinc de vosaltres en perseguiran cent, i cent de vosaltres en persegui- ran deu mil, i els vostres enemics cauran davant vostre a espasa.
No us fareu ídols, ni us erigi-
reu cap estàtua o monument,
147


   153   154   155   156   157