Page 157 - Biblia Català TBS
P. 157

darrere vostre l’espasa, i la vostra terra serà una desolació, i les vostres ciutats seran una ruïna.
34 Llavors, tots els dies de la seva desolació, la terra gaudirà dels seus dissabtes, i vosaltres sereu en la terra dels vostres enemics; llavors la terra reposarà i gaudirà dels seus dissab- tes.
35 Tots els dies de la seva desolació descansarà pel que no ha descansat en els vostres dissabtes, quan hi ha- bitàveu.
36 I als qui seran deixats de vosal- tres, jo els  caré el defalliment dins del cor, als països dels seus enemics, i el soroll d’una fulla agitada els perseguirà, i fugiran com qui fuig de l’espasa, i cauran sense que ningú els persegueixi.
37 I ensopegaran l’un amb l’altre com davant d’una espasa, sense que ningú els persegueixi. No us podreu tenir drets davant dels vostres ene- mics;
38 i sereu destruïts enmig de les na- cions, i la terra dels vostres enemics us devorarà.
39 I els qui seran deixats d’entre vosaltres es corsecaran per les seves iniquitats en les terres dels vostres enemics, i també es corsecaran per les iniquitats de llurs pares.
40 I confessaran la seva iniquitat i la iniquitat de llurs pares, per les seves in delitats que van cometre contra mi, i també perquè van caminar en oposició a mi,
41 així, doncs, jo caminaré en oposi- ció a ells i els duré a la terra de llurs enemics; llavors el seu cor incircum- cís s’humiliarà, i llavors acceptaran el càstig de llur iniquitat;
42 i jo em recordaré del meu pacte amb Jacob, i també del meu pacte amb Isaac, i també em recordaré del meu pacte amb Abraham, i em recor- daré de la terra.
Levític 26, 27
43 I la terra serà deixada per ells, i gaudirà dels seus dissabtes mentre restarà sola sense ells; i ells accepta- ran el càstig de llur iniquitat, perquè és cert, perquè rebutjaren els meus judicis, i llur ànima va avorrir els meus estatuts.
44 I també, malgrat això, quan seran al país dels seus enemics, jo no els rebutjaré, ni els avorriré  ns a con- sumir-los per trencar el meu pacte amb ells, perquè jo sóc Jahveh, el seu Déu.
45 I a causa d’ells recordaré el pacte dels seus avantpassats, que vaig fer sortir del país d’Egipte davant dels ulls de les nacions, per ser el seu Déu. Jo sóc Jahveh.
46 Aquests són els estatuts i els judi- cis i les lleis que Jahveh va establir entre ell i els  lls d’Israel a la mun- tanya del Sinaí per mitjà de Moisès.
27
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan un home faci un vot especial, les persones seran per a Jahveh, segons la teva valoració.
3 Si la teva valoració és d’un home de vint anys  ns a seixanta anys, llavors la quantitat serà de cinquanta xèquels de plata, segons el xèquel del santuari.
4 I si és una dona, la teva valoració serà de trenta xèquels;
5 isiésunnoi,decincavint anys, la teva valoració serà de vint xèquels, i la d’una noia, de deu xè- quels;
6 isiésunnoid’unmes nsacinc anys, la teva valoració serà de cinc xèquels de plata, i la teva valora- ció d’una noia, de tres xèquels de plata;
7 i si és un home de seixanta anys en amunt, la teva valoració serà quinze xèquels, i el d’una dona, deu xèquels.
26:40 Ne 9:2 etc. 26:44 Ps 94:14; Rm 11:2 26:45 Lc 1:72, 73
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
149


   155   156   157   158   159