Page 158 - Biblia Català TBS
P. 158

Levític 27
8 I si és més pobre que la teva valoració, es presentarà davant del sacerdot, i el sacerdot l’avaluarà segons on abasti la mà del que ha fet el vot, el sacerdot el valorarà.
9 I si és bestiar del que s’ofereix en ofrena a Jahveh, tot allò que es dóna a Jahveh serà sant;
10 no ho substituirà, ni ho canviarà, undeboperundedolent,niunde dolent per un de bo, i si canvia un animal per un altre animal, llavors, tots dos, aquest i el seu substitut, seran sants.
11 I si és qualsevol bestiar impur, dels que no s’ofereixen en ofrena a Jahveh, presentarà el bestiar davant del sacerdot,
12 i el sacerdot el valorarà, sigui bo o dolent: segons la valoració del sacer- dot, així serà.
13 I si vol rescatar-lo, afegirà a la teva valoració un cinquè.
14 I si un home consagra la seva casa com a cosa santa a Jahveh, el sacerdot la valorarà, sigui bona o dolenta, tal com l’haurà valorada el sacerdot, així es registrarà.
15 I si el qui l’ha consagrat vol res- catar la seva casa, afegirà un cinquè al diner de la teva valoració, i serà seva.
16 I si un home consagra a Jahveh un camp de la seva possessió, la teva valoració serà segons la seva sembra, cinquanta xèquels de plata per un hómer d’ordi de sembra.
17 Si consagra el seu camp des de l’any del jubileu, serà registrat se- gons la teva valoració;
18 i si consagra el seu camp després del jubileu, el sacerdot en comptarà el preu segons els anys que manquin  ns a l’any del jubileu, i es reduirà de la teva valoració.
19 I si el qui ha consagrat el camp el vol rescatar, hi afegirà un cinquè del preu de la teva valoració, i el camp serà registrat per a ell.
27:30 Gn 28:22 150
20 Isinorescataelcamp,isiel camp és venut a un altre home, ja no es podrà rescatar.
21 I el camp, quan resti lliure pel jubileu, serà sant per a Jahveh, com a camp consagrat, serà propietat del sacerdot.
22 I si el camp que ha comprat, que no és un camp de la seva propietat, el consagra a Jahveh,
23 el sacerdot en comptarà el preu de la teva valoració  ns a l’any del jubileu, i en donarà la teva valoració aquell mateix dia, com a cosa santa a Jahveh.
24 A l’any del jubileu, el camp tor- narà a aquell de qui l’havia comprat, de qui era la propietat de la terra.
25 I tota la teva valoració serà se- gons el xèquel del santuari, vint gueràs són un xèquel.
26 Però, ningú consagrarà el primo- gènit del bestiar, ja que és el primer nascut per a Jahveh: sigui bou o ovella, és de Jahveh.
27 I si és bestiar impur, el rescatarà segons la teva valoració i hi afegirà el seu cinquè, i, si no és rescatat, serà venut segons la teva valoració.
28 Però cap cosa consagrada que hom consagri a Jahveh de tot el que té, home i bestiar i camp de la seva possessió, no serà venut ni rescatat: tota cosa consagrada és cosa molt santa per a Jahveh.
29 Cap cosa consagrada, que hagi estat consagrada pels homes, no serà rescatada, s’haurà de fer morir.
30 I tot delme de la terra, de la llavor de la terra, del fruit de l’arbre, és de Jahveh: és una cosa santa de Jahveh. 31 I si un home vol rescatar una part del seu delme, hi afegirà la seva cinquena part.
32 I tot el delme de bestiar gros o menut, tot el que passa sota el bastó, el desè serà sant per a Jahveh.


   156   157   158   159   160