Page 16 - Biblia Català TBS
P. 16

Gènesi 7, 8
17 I el diluvi fou sobre la terra qua- ranta dies, i les aigües van créixer i feren pujar l’arca, i s’alçà per damunt la terra.
18 I les aigües prevalien i creixien molt sobre la terra, i l’arca anava per damunt de la superfície de les aigües.
19 I les aigües prevalien més i més sobre la terra, i totes les muntanyes altes que hi havia sota tots els cels restaren cobertes.
20 I les aigües prevalgueren quinze colzades més amunt, i les muntanyes foren cobertes.
21 I va morir tota carn que es mou sobre la terra: l’ocell, i el bestiar, i l’animal salvatge, i tot rèptil que s’arrossega sobre la terra, i tots els homes:
22 tot allò que tenia alè d’esperit de vida en els seus narius, de tot el que vivia en la part eixuta, va morir.
23 I Déu suprimí tot ésser terrestre que hi havia damunt la superfície de la terra: de l’home  ns al bestiar,  ns al rèptil i  ns a l’ocell dels cels; i foren suprimits de la terra, i sola- ment restà Noè i els qui eren amb ell dins l’arca.
24 I les aigües prevalgueren sobre la terra cent cinquanta dies.
8I Déu es recordà de Noè i de totes les bèsties i de tot el bestiar que eren amb ell a l’arca, i Déu va fer
passar un vent per sobre la terra, i les aigües baixaren.
2 I es tancaren les fonts de l’abisme i les rescloses dels cels, i fou refrena- da la pluja dels cels.
3 I les aigües s’anaven retirant de sobre la terra, i al cap dels cent cin- quanta dies les aigües minvaren.
4 Al mes setè, el dissetè dia del mes, l’arca reposà sobre les muntanyes d’Ararat.
5 I les aigües continuaren minvant  ns al mes desè. El dia primer del
7:21 Mt 24:39; 2Pe 3:6 16
mes desè, van aparèixer els cims de les muntanyes.
6 I s’esdevingué, al cap de quaranta dies, que Noè obrí la  nestra de l’ar- ca que havia fet, 7iaviàelcorb:isortí,ianavai venia  ns que s’eixugaren les aigües de sobre la terra;
8 i avià el colom des d’on era ell, per veure si les aigües havien minvat de sobre la superfície de la terra;
9 però el colom no trobà lloc de repòs per a la planta del seu peu, i tornà vers ell a l’arca, perquè les aigües encara eren damunt la super- fície de tota la terra; i ell va estendre la mà, i l’agafà i el féu entrar amb ell a l’arca.
10 I esperà encara set dies més, i avià novament el colom fora de l’arca, 11ielcolomtornàaellcapal vespre. I heus aquí, duia al bec una fulla tendra d’olivera. I Noè va conèi- xer que les aigües havien minvat damunt la terra.
12 I esperà encara set dies més, i avià el colom: i ja no tornà més a ell.
13 I s’esdevingué l’any sis-cents u de la vida de Noè, al primer mes, el dia primer del mes, que s’eixugaren les aigües de damunt la terra. I Noè tragué la coberta de l’arca i mirà, i heus aquí, la superfície de la terra era eixuta.
14 I al mes segon, el dia vint-i-set del mes, la terra s’havia assecat.
15 I Déu parlà a Noè, dient:
16 Surt de l’arca, tu i la teva muller i els teus  lls i les mullers dels teus  lls amb tu,
17 i fes sortir amb tu tots els ani- mals de tota carn que són amb tu: els ocells i el bestiar i tots els rèptils que s’arrosseguen sobre la terra,


   14   15   16   17   18