Page 160 - Biblia Català TBS
P. 160

1I Jahveh parlà a Moisès en el desert del Sinaí, en la tenda de la reunió, el primer dia del mes segon,
l’any segon de la sortida d’ells de la terra d’Egipte, dient:
2 Feu el recompte de tota la con- gregació dels lls d’Israel per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el nombre dels noms, cada mascle pels seus caps;
3 de vint anys en amunt, tots els que puguin sortir a la guerra a Israel, els comptareu pels seus estols, tu i Aaron; 4 i amb vosaltres hi haurà un home per cada tribu, cada un d’ells cap de la casa dels seus pares.
5 I aquests són els noms dels homes que estaran amb vosaltres: Per Rubèn, Elissur, ll de Xedeür.
6 Per Simeó, Xelumiel, ll de Surixadai.
7 Per Judà, Naasson, ll d’Aminadab.
8 Per Issacar, Netanel, ll de Suar.
9 Per Zabuló, Eliab, ll d’Helon.
10 Pels lls de Josep: per Efraïm, Elixamà, ll d’Ammihud; per Manassès, Gamliel, ll de Pedahsur. 11 Per Benjamí, Abidan, ll de Guidoní.
12 Per Dan, Ahièzer, ll d’Ammixadai.
13 Per Aser, Paguiel, ll d’Ocran.
14 Per Gad, Eliassaf, ll de Deuel.
15 Per Neftalí, Ahirà, ll d’Enan.
16 Aquests són els cridats de la con-
gregació, prínceps de les tribus de llurs pares, caps dels milers d’Israel.
17 I Moisès i Aaron agafaren aquests homes, que havien estat designats pels noms,
1:1 Ex 19:1 1:3 Nm 26:4 etc. 152
18 i convocaren tota la congregació el dia primer del segon mes, i els van inscriure per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, pels seus caps,
19 tal com Jahveh havia manat a Moisès. I els comptà al desert del Sinaí.
20 I els lls de Rubèn, primogènit d’Israel, llurs generacions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, pels seus caps, tot mascle de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
21 els censats de la tribu de Rubèn forenquaranta-sismilcinc-cents.
22 Dels lls de Simeó, llurs ge- neracions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, els censats segons el compte dels noms, pels seus caps, tot mascle de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
23 els censats de la tribu de Simeó: cinquanta-nou mil tres-cents.
24 Dels lls de Gad, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
25 els censats de la tribu de Gad: quaranta-cinc mil sis-cents cinquanta.
26 Dels lls de Judà, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels
Quart llibre de Moisès Nombres


   158   159   160   161   162