Page 161 - Biblia Català TBS
P. 161

noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
27 els censats de la tribu de Judà: setanta-quatre mil sis-cents.
28 Dels lls d’Issacar, llurs genera- cions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
29 els censats de la tribu de d’Issacar: cinquanta-quatre mil quatre-cents.
30 Dels lls de Zabuló, llurs ge- neracions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
31 els censats de la tribu de Zabuló: cinquanta-set mil quatre-cents.
32 Dels lls de Josep, dels lls d’Efraïm, llurs generacions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
33 els censats de la tribu d’Efraïm: quaranta mil cinc-cents.
34 Dels lls de Manassès, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
35 els censats de la tribu de Manassès: trenta-dos mil dos-cents.
36 Dels lls de Benjamí, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
37 els censats de la tribu de Benjamí: trenta-cinc mil quatre-cents.
38 Dels lls de Dan, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels
Nombres 1
noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
39 els censats de la tribu de Dan, seixanta-dos mil set-cents.
40 Dels lls d’Aser, llurs gene- racions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
41 els censats de la tribu d’Aser: quaranta-un mil cinc-cents.
42 Dels lls de Neftalí, llurs genera- cions, per llurs famílies, per la casa de llurs pares, segons el compte dels noms, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra;
43 els censats de la tribu de Neftalí: cinquanta-tres mil quatre-cents.
44 Aquests eren els qui foren comp- tats, que comptà Moisès, i Aaron, amb els prínceps d’Israel, ells eren dotze homes, un per cada casa pairal.
45 I foren tots els comptats dels lls d’Israel per la casa de llurs pares, de vint anys en amunt, tots els que podien sortir a la guerra a Israel,
46 tots els comptats foren: sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.
47 I els levites no foren comptats entre ells per la tribu de llurs pares, 48 perquè Jahveh parlà a Moisès, dient:
49 Solament no comptaràs la tribu de Leví, ni prendràs el nombre d’ells entre els lls d’Israel;
50 i tu designaràs els levites sobre el tabernacle del testimoni, i sobre tots els seus utensilis i sobre tot allò que li pertany: ells portaran el tabernacle i tots els seus utensilis i ells hi mi- nistraran; i acamparan al voltant del tabernacle.
51 I quan el tabernacle es desplaci, els levites el desmuntaran, i quan el tabernacle acampi, els levites
153


   159   160   161   162   163