Page 162 - Biblia Català TBS
P. 162

Nombres 1, 2
l’aixecaran. I l’estrany que s’hi atan- si, serà fet morir.
52 I els lls d’Israel acamparan ca- dascú al seu campament, cadascú vora el seu estendard, segons els seus estols.
53 I els levites acamparan al voltant del tabernacle del testimoni, a  que no hi hagi ira contra la congregació dels lls d’Israel, i els levites vetlla- ran per la custòdia del tabernacle del testimoni.
54 I els lls d’Israel feren d’acord amb tot el que Jahveh havia manat a Moisès, així ho van fer.
2I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
2 Els lls d’Israel acamparan cadascú vora el seu estendard, amb les senye- res de la casa dels seus pares; acam- paran enfront i entorn de la tenda de la reunió.
3 I els qui acampin a l’est, vers l’orient, seran els de l’estendard del campament de Judà pels seus estols; i el príncep dels lls de Judà, Naasson, ll d’Aminadab;
4 i el seu estol, i els censats, setanta-quatre mil sis-cents.
5 I els qui acampin vora ell seran els de la tribu d’Issacar; i el príncep dels lls d’Issacar, Netanel, ll de Suar;
6 i el seu estol, i els censats, cinquanta-quatre mil quatre-cents.
7 I la tribu de Zabuló, i el príncep de la tribu de Zabuló, Eliab, ll d’Helon;
8 i el seu estol, i els censats, cinquanta-set mil quatre-cents.
9 Tots els censats del campa- ment de Judà: cent vuitanta-sis mil quatre-cents, pels seus estols; ells marxaran primer.
10 L’estendard del campament de Rubèn, cap al sud, pels seus estols; i el príncep dels lls de Rubèn, Elissur, ll de Xedeür;
11 i el seu estol, i els censats, quaranta-sis mil cinc-cents.
12 I els qui acampin a la seva vora seran els de la tribu de Simeó; i el príncep dels lls de Simeó, Xelumiel, ll de Surixadai;
13 i el seu estol, i els censats, cinquanta-nou mil tres-cents.
14 I la tribu de Gad, i el príncep dels lls de Gad, Eliassaf, ll de Deuel;
15 i el seu estol, i els censats, quaranta-cinc mil sis-cents cinquanta. 16 Tots els censats del campament de Rubèn: cent cinquanta-un mil quatre-cents cinquanta, pels seus estols; i ells marxaran en segon lloc.
18 L’estendard del campament d’Efraïm, segons els seus estols, cap a l’oest; i el príncep dels lls d’Efraïm, Elixamà, ll d’Ammihud;
19 i el seu estol, i els censats, quaranta mil cinc-cents.
20 I vora d’ell hi haurà la tribu de Manassès, i el príncep dels lls de Manassès, Gamliel, ll de Pedahsur; 21 i el seu estol, i els censats, trenta-dos mil dos-cents.
22 I la tribu de Benjamí, i el príncep dels lls de Benjamí, Abidan, ll de Guidoní;
23 i el seu estol, i els censats, trenta-cinc mil quatre-cents.
24 Tots els censats del campament d’Efraïm: cent vuit mil cent, pels seus estols; i ells marxaran en tercer lloc.
25 L’estendard del campament de Dan, cap al nord, segons els seus estols; i el príncep dels lls de Dan, Ahièzer, ll d’Ammixadai;
26 i el seu estol, i els censats: seixanta-dos mil set-cents.
154
I la tenda de la reunió marxarà,
17
el campament dels levites, enmig dels campaments; tal com acampen, així marxaran, cadascú al seu lloc, vora els seus estendards.


   160   161   162   163   164