Page 163 - Biblia Català TBS
P. 163

27 I els qui acampin vora d’ell serà la tribu d’Aser, i el príncep dels lls d’Aser, Paguiel, ll d’Ocran;
28 i el seu estol, i els censats: quaranta-un mil cinc-cents.
29 I la tribu de Neftalí, i el prín- cep dels lls de Neftalí, Ahirà, ll d’Enan;
30 i el seu estol, i els censats: cinquanta-tres mil quatre-cents.
31 Tots els censats del campament de Dan: cent cinquanta-set mil sis- cents; marxaran al darrere, vora els seus estendards.
32 Aquests són els censats dels lls d’Israel per la casa dels seus pares; tots els censats dels campaments pels seus estols: sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.
33 I els levites no foren censats entre els lls d’Israel, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
34 I els lls d’Israel ho van fer d’acord a tot el que Jahveh havia manat a Moisès, així acamparen vora els seus estendards, i així mar- xaren, cadascú segons les seves fa- mílies, segons la casa del seu pare.
3I aquestes són les generacions d’Aaron i de Moisès en el dia quan Jahveh parlà amb Moisès a la
muntanya del Sinaí.
2 I aquests són els noms dels lls d’Aaron: Nadab, el primogènit, i Abihú, Eleazar i Itamar;
3 aquests són els noms dels lls d’Aaron, els sacerdots ungits, les mans dels quals ell consagrà per ser sacerdots.
4 I Nadab i Abihú moriren davant Jahveh, quan oferiren foc estrany davant Jahveh en el desert del Sinaí, i no tingueren lls; i Eleazar i Itamar foren sacerdots davant d’Aaron, el seu pare.
5 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
3:3 Ex 28:41 3:4 Lv 10:1, 2 3:6 Dt 33:8-10
Nombres 2, 3
6 Atansa la tribu de Leví i posa-la davant Aaron el sacerdot, perquè el serveixin;
7 i ells guardaran el seu precepte i el precepte de tota la congregació davant la tenda de la reunió, per fer el servei del tabernacle;
8 i tindran cura de tots els utensilis de la tenda de la reunió i del precepte dels lls d’Israel, per fer el servei del tabernacle.
9 I donaràs els levites a Aaron i als seus lls; li són donats completa- ment per part dels lls d’Israel.
10 I designaràs Aaron i els seus lls, i tindran cura del seu sacerdoci, i l’es- trany que s’hi atansi serà fet morir.
11 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
12 Heus aquí, jo he pres els levites d’enmig dels lls d’Israel en lloc de tot primogènit que obri la matriu entre els lls d’Israel; així els levites seran meus.
13 Perquè meu és tot primogènit; en el dia que jo vaig colpir tot primogè- nit en la terra d’Egipte, jo vaig san- ti car-me cada primogènit a Israel, tant dels homes com del bestiar: seran meus. Jo sóc Jahveh.
14 I Jahveh parlà a Moisès al desert del Sinaí, dient:
15 Compta els lls de Leví per la casa dels seus pares, per les seves famílies; comptaràs tot mascle d’un mes en amunt.
16 I Moisès els comptà segons la paraula de Jahveh, com li havia estat manat.
17 I aquests foren els lls de Leví segons els seus noms: Guerxon, Quehat i Merarí.
18 I aquests són els noms dels lls de Guerxon, per les seves famílies: Libní i Ximí.
19 I els lls de Quehat, per les seves famílies: Amram i Ishar, Hebron i Uziel.
3:13 Ex 13:2, 12
155


   161   162   163   164   165