Page 164 - Biblia Català TBS
P. 164

Nombres 3
20 I els lls de Merarí, per les seves famílies: Mahlí i Muixí. Aquestes són les famílies dels levites segons la casa dels seus pares.
21 De Guerxon vénen la família de Libní i la família de Ximí. Aquestes eren les famílies dels guerxonites.
22 El nombre dels censats, segons el compte de tots els mascles d’un mes en amunt, els censats foren set mil cinc-cents.
23 Les famílies dels guerxonites acamparan darrere del tabernacle, a l’oest;
24 i el príncep de la casa pairal dels guerxonites era Eliassaf, ll de Lael. 25 Pel que fa a la tenda de la reunió, els lls de Guerxon tenien al seu càr- rec el tabernacle i la tenda, la seva coberta, i la cortina de l’entrada de la tenda de la reunió,
26 i les cortines de l’atri i la cortina de l’entrada de l’atri que hi ha vora del tabernacle i vora l’altar, al vol- tant, i les seves cordes, per a tot el seu servei.
27 I de Quehat vénen la família dels amramites, i la família dels isharites, i la família dels hebronites, i la famí- lia dels uzielites; aquestes eren les famílies dels quehatites.
28 Censats tots els mascles d’un mes en amunt eren vuit mil sis-cents, vetllant per la custòdia del santuari. 29 Les famílies dels lls de Quehat acampaven cap al costat sud del santuari.
30 I el príncep de la casa pairal de les famílies dels quehatites era Elissafan, ll d’Uziel.
31 I ells tenien al seu càrrec l’arca i la taula i el lampadari i els altars i els utensilis del santuari amb els quals ministren, i la cortina, i tot el seu servei.
32 I el principal dels prínceps dels levites era Eleazar, ll d’Aaron, el sacerdot, el supervisor dels
que vetllaven per la custòdia del santuari.
33 De Merarí vénen la família dels mahlites i la família dels muixites; aquestes eren les famílies de Merarí. 34 I els seus censats, segons el compte, tots els mascles d’un mes en amunt eren sis mil dos-cents.
35 I el príncep de la casa pairal de les famílies de Merarí, Suriel, ll d’Abihail; aquests acampaven cap al costat nord del tabernacle.
36 I a càrrec dels lls de Merarí era la supervisió de les posts del tabernacle, i els seus travessers, les seves columnes, i els seus sòcols, tots els seus utensilis amb tot el seu servei;
37 i les columnes entorn de l’atri, i els seus sòcols, i les seves estaques, i les seves cordes.
38 I els qui acampaven davant del tabernacle, cap a l’est, davant la tenda de la reunió, cap a l’orient, eren Moisès i Aaron i els seus lls, que vetllaven per la custòdia del santuari pel servei dels lls d’Israel; i l’estrany que s’hi atansi, serà fet morir.
39 Tots els censats dels levites, que Moisès i Aaron, segons la paraula de Jahveh, comptaren per llurs famí- lies, tot mascle d’un mes en amunt: vint-i-dos mil.
40 I Jahveh va dir a Moisès: Compta cada primogènit mascle dels lls d’Israel d’un mes en amunt, i fes el compte dels seus noms.
41 I prendràs els levites per a mi –jo sóc Jahveh– en lloc de tot primogènit dels lls d’Israel; i el bestiar dels levites en lloc de tot primogènit del bestiar dels lls d’Israel.
42 I Moisès comptà, tal com Jahveh li havia manat, tot primogènit dels lls d’Israel.
43 I tots els primogènits mascles segons el compte dels noms, d’un
156


   162   163   164   165   166