Page 165 - Biblia Català TBS
P. 165

mes en amunt, els censats foren vint-i-dos mil dos-cents setanta-tres.
44 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
45 Pren els levites en lloc de tot primogènit dels lls d’Israel, i el bestiar dels levites en lloc del seu bestiar; i els levites seran meus. Jo sóc Jahveh.
46 I pel rescat d’aquests dos-cents setanta-tres primogènits dels lls d’Israel que sobrepassen els levi- tes,
47 prendràs cinc xèquels per cap, els prendràs segons el xèquel del santua- ri, a vint gueràs el xèquel,
48 i donaràs els diners a Aaron i als seus lls per la redempció d’aquells que sobrepassen el nombre.
49 I Moisès va prendre el diner de la redempció dels qui sobrepassaven els redimits dels levites;
50 va prendre els diners dels pri- mogènits dels lls d’Israel, mil tres- cents seixanta-cinc xèquels, segons el xèquel del santuari.
51 I Moisès donà els diners dels redimits a Aaron i als seus lls, segons la paraula de Jahveh, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
4I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
2 Compta els lls de Quehat, d’entre els lls de Leví, per llurs famílies, per la casa dels seus pares,
3 de trenta anys en amunt ns a cinquanta anys, tots els qui entren en servei per acomplir un o ci a la tenda de la reunió.
4 Aquesta és la tasca dels lls de Quehat a la tenda de la reunió: les coses més santes.
5 I quan el campament es desplaci, Aaron i els seus lls hi entraran, i desmuntaran el vel cobertor, i cobri- ran amb ell l’arca del testimoni.
6 I posaran damunt d’ella una co- berta de pells de tàkhaix, i al damunt
Nombres 3, 4
hi estendran un drap tot blau, i col- locaran les seves barres;
7 i estendran un drap blau damunt la taula de la presentació, i hi po- saran els plats i les cassoletes i els vasos i les gerres de la libació, i el pa perpetu serà sobre ella.
8 I estendran damunt d’aquestes coses un drap d’escarlata, i ho co- briran amb una coberta de pells de tàkhaix, i col·locaran les seves barres. 9 I prendran un drap blau, i cobri- ran el lampadari per a la llum i les seves llànties i les seves esmocado- res i els seus platets i tots els seus vasos d’oli amb què hi serveixen;
10 i el posaran amb tots els seus vasos en una coberta de pells de tà- khaix, i ho portaran sobre el baiard; 11 i estendran un drap blau damunt l’altar d’or, i el cobriran amb una coberta de pells de tàkhaix, i col·lo- caran les seves barres.
12 I prendran tots els utensilis de servei amb què serveixen en el san- tuari, i els posaran en un drap blau, i els cobriran amb una coberta de pells de tàkhaix, i els col·locaran damunt del baiard.
4:6 tàkhaix: transliteració del mot hebreu, signi cat incert
13 I trauran la cendra de l’altar, i estendran damunt d’ell un drap púr- pura;
14
i posaran damunt d’ell tots els seus utensilis amb què serveixen: els brasers i les forquetes i les pales i els calderets, tots els utensilis de l’altar, i estendran damunt d’ell la coberta de pells de tàkhaix, i col·locaran les seves barres.
15 I Aaron i els seus lls acabaran de cobrir el santuari i tots els utensilis del santuari, en marxar el campa- ment; i després vindran els lls de Quehat per transportar-lo, però no tocaran cap cosa santa: perquè mori- ran. Aquesta és la tasca dels lls de Quehat a la tenda de la reunió.
16 I Eleazar, ll d’Aaron, el sacer- dot, tindrà la supervisió de l’oli de
157


   163   164   165   166   167