Page 179 - Biblia Català TBS
P. 179

5 De la tribu de Simeó, Xafat, ll d’Horí.
6 De la tribu de Judà, Caleb, ll de Jefunnè.
7 De la tribu d’Issacar, Igal, ll de Jossef.
8 De la tribu d’Efraïm, Oixea, ll de Nun.
9 De la tribu de Benjamí, Paltí, ll de Rafú.
10 De la tribu de Zabuló, Gadiel, ll de Sodí.
11 De la tribu de Josep, de la tribu de Manassès, Gadí, ll de Sussí.
12 De la tribu de Dan, Ammiel, ll de Guemal·lí.
13 De la tribu d’Aser, Setur, ll de Micael.
14 De la tribu de Neftalí, Nahbí, ll de Vofsí.
15 De la tribu de Gad, Gueuel, ll de Maquí.
16 Aquests són els noms dels homes que Moisès envià a explorar la terra. I Moisès va anomenar Oixea, ll de Nun, Josuè.
17 I Moisès els envià a explorar la terra de Canaan, i els digué: Pugeu per aquí, pel Nègueb, i pugeu a la muntanya;
18 imireucoméslaterra,isiel poble que hi habita és fort o feble, si són pocs o molts;
19 i com és la terra on viuen, si és bona o dolenta; i com són les ciutats on viuen, si són com camps oberts o fortaleses;
20 i com és la terra, si és grassa o magra, si hi ha arbres o no. I esfor- ceu-vos, i preneu del fruit de la terra. I el temps era el temps dels primers raïms.
21 I pujaren i exploraren la terra des del desert de Sin ns a Rehob, a l’entrada d’Hamat;
22 i pujaren pel Nègueb, i entraren a Hebron, on eren Ahiman, Xeixai i Talmai, els lls d’Anac; i Hebron fou
13:30 Js 14:7, 8 13:33 Gn 6:4
Nombres 13
construïda set anys abans que Sóan a Egipte.
23 I arribaren a Nahal-Eixcol, i d’allà tallaren un sarment amb un penjoll de raïms, i el portaren amb un baiard entre dos, i magranes i gues.
24 Aquell lloc fou anomenat Nahal- Eixcol a causa del penjoll de raïm que els lls d’Israel tallaren allà.
25 I tornaren d’explorar la terra, al nal de quaranta dies.
26 I vingueren a trobar Moisès i Aaron, i tota la congregació dels lls d’Israel, al desert de Paran, a Cadeix; i els informaren, a ells i a tota la congregació, i els mostraren el fruit de la terra.
27 I li van explicar, i digueren: Vam entrar a la terra on ens vas enviar, que certament regalima llet i mel, i això és el seu fruit.
28 Però el poble que habita en la terra és fort, i les ciutats són molt grans i forti cades, i també vam veure els lls d’Anac allí.
29 Amalec habita a la terra del Nègueb, i l’hittita i el jebuseu i l’amorreu habiten a la muntanya, i elcananeuviualavoradelmaria la riba del Jordà.
30 I Caleb féu callar el poble davant Moisès, i digué: Pugem-hi i posseïm- la, perquè segur que els vencerem. 31 Però els homes que havien pujat amb ell digueren: No podem pas pujar contra el poble, perquè és més fort que nosaltres.
32 I donaren als lls d’Israel un mal informe de la terra que havien explorat, dient: La terra que hem travessat per explorar-la és una terra que devora els seus habitants, i tota la gent que hem vist enmig d’ella són homes d’una gran estatura.
33 I allà vam veure els ne lim, els lls d’Anac, del llinatge dels ne lim; i als nostres ulls, nosaltres érem com llagostos; i així érem als ulls d’ells.
171


   177   178   179   180   181