Page 18 - Biblia Català TBS
P. 18

Gènesi 9, 10
19 Aquests tres foren els lls de Noè, i a partir d’aquests fou poblada tota la terra.
20 I Noè començà a ser un llaurador de la terra, i plantà una vinya.
21 I begué del vi i s’embriagà i es despullà dins de la seva tenda.
22 I Cam, pare de Canaan, veié la nuesa del seu pare, i ho féu saber als seus dos germans a fora.
23 I Sem i Jàfet prengueren el man- tell i se’l posaren tots dos a les espat- lles, I caminaren enrere d’esquena i cobriren la nuesa del seu pare i, amb la cara girada enfora, no veieren la nuesa del seu pare.
24 I Noè despertà del seu vi, i va saber el que li havia fet el seu ll petit;
25 i digué: Maleït sigui Canaan; un servent de servents serà per als seus germans.
26 I també digué: Beneït sigui Jahveh, Déu de Sem, i que Canaan sigui el seu servent.
27 Que Déu engrandeixi Jàfet, que habiti en les tendes de Sem, i que Canaan sigui el seu servent.
28 I després del diluvi Noè visqué tres-cents cinquanta anys.
29 I tots els dies de Noè foren nou- cents cinquanta anys, i morí.
10
6 I els lls de Cam: Cuix i Misraïm i Put i Canaan.
7 I els lls de Cuix: Sebà i Havilà i Sabtà i Ramà i Sabtecà. Els lls de Ramà: Saba i Dedan.
8 I Cuix engendrà Nimrod, el qual començà a ser fort a la terra.
9 Era un caçador fort davant de Jahveh. Per això es diu: Com Nim- rod, caçador fort davant de Jahveh. 10 I el començament del seu reialme fou Babel i Èrec i Acad i Calné, a la terra de Xinar.
11 D’aquesta terra sortí Assur i edi- cà Nínive i Rehobot-Ir i Quèlah,
12 i Ressen, entre Nínive i Quèlah, que era la gran ciutat.
13 I Misraïm engendrà Ludim i Anamim i Lehabim i Naftúahim
14 i Patrosim i Casluhim, d’on sorti- ren els listeus, i Caftorim.
15 I Canaan engendrà Sidó, el seu primogènit, i Het,
16 i els jebuseus i els amorreus i els guirgaixites
17 i els hivites i els arquites i els sinites 18 i els arvadites i els semarites i els hamatites. Després les famílies dels cananeus es dispersaren.
19 I la frontera dels cananeus era des de Sidó anant a Guerar ns a Gaza, anant a Sodoma i Gomorra i Admà i Seboïm, ns a Leixa.
20 Aquests foren els lls de Cam, segons les seves famílies, segons les seves llengües, en les seves terres, en les seves nacions.
21 I també li nasqueren lls a Sem, pare de tots els lls d’Éber, germà gran de Jàfet.
22 Fills de Sem: Elam i Assur i Arfaxad i Lud i Aram.
23 Fills d’Aram: Us i Hul i Guèter i Maix.
24 Arfaxad engendrà Salà, i Salà engendrà Éber.
25 A Éber li nasqueren dos lls: el nom de l’un era Pèleg, perquè en els
10:11 o, “cap a Assíria”.
Aquestes són les generacions
dels lls de Noè: Sem, Cam i Jàfet; i els nasqueren lls després del diluvi.
2 Els lls de Jàfet: Gómer i Magog i Madai i Javan i Tubal i Mèixec i Tiràs.
3 I els lls de Gómer: Aixquenaz i Rifat i Togarmà.
4 I els lls de Javan: Elixà i Tarsis, Quitim i Dodanim.
5 Per aquests foren repartides les illes dels gentils en llurs terres, cadas- cú segons la seva llengua, segons llurs famílies, entre llurs nacions.
9:19 literalment, “fou dispersada” 9:21 Ef 5:18 18


   16   17   18   19   20