Page 180 - Biblia Català TBS
P. 180

Nombres 14
14I tota la congregació aixecà la seva veu i cridà, i el poble
plorà aquella nit.
2 I tots els  lls d’Israel murmura- ren contra Moisès i Aaron, i tota la congregació els digué: Tant de bo haguéssim mort en la terra d’Egipte! Tant de bo haguéssim mort en aquest desert!
3 I, per què Jahveh ens porta cap a aquesta terra per caure per l’espasa? Les nostres mullers i els nostres pe- tits esdevindran una presa. No seria millor per a nosaltres de tornar a Egipte?
4 I es digueren els uns als altres: Designem un cap, i tornem a Egipte.
5 Llavors Moisès i Aaron van caure sobre els seus rostres davant de tota l’assemblea de la congregació dels  lls d’Israel.
6 I Josuè,  ll de Nun, i Caleb,  ll de Jefunnè, dos dels qui havien explorat la terra, es van esquinçar els vestits,
7 i parlaren a tota la congregació dels  lls d’Israel, dient: La terra que vam travessar per explorar-la és una terra extraordinàriament bona.
8 Si Jahveh es complau amb nosal- tres, ell ens portarà dins aquesta terra i ens la donarà, una terra que regalima llet i mel.
9 Això sí, no us rebel·leu contra Jahveh, i no tingueu por de la gent de la terra, perquè ells seran el nos- tre pa; llur ombra de protecció els ha estat retirada, i Jahveh és amb nosaltres: no els tingueu por.
10 Llavors tota la congregació digué d’apedregar-los, però la glòria de Jahveh es va aparèixer en la tenda de la reunió a tots els  lls d’Israel.
11 I Jahveh digué a Moisès: ¿Fins quan em menysprearà aquest poble? ¿I  ns quan no creuran en mi, mal- grat tots els senyals que he obrat enmig d’ells?
14:11 Jn 12:37 14:13 Ex 32:12 14:18 Mi 7:18 172
12 Jo els colpiré amb la pesta i els desheretaré, i faré de tu una nació més gran i més poderosa que aques- ta.
13 I Moisès digué a Jahveh: Però els egipcis se n’assabentaran, perquè tu vas fer pujar amb el teu poder aquest poble d’enmig d’ells;
14 i ho diran als habitants d’aquesta terra, els quals han escoltat que tu, Jahveh, ets enmig d’aquest poble, perquè tu, Jahveh, et manifestes visiblement, i el teu núvol s’està damunt d’ells, i tu vas davant d’ells en una columna de núvol de dia, i en una columna de foc de nit.
15 I si mates aquest poble com un sol home, llavors les nacions que han escoltat de la teva fama parla- ran, dient:
16 Com que Jahveh no va poder menar aquest poble a la terra que els havia promès amb jurament, per això els ha matat al desert.
17 I ara, et prego, que el poder del meu Senyor sigui engrandit, tal com tu has parlat, dient:
18 Jahveh és lent per a la ira i gran en misericòrdia, perdona la iniquitat i la transgressió, però de cap manera no té per innocent el culpable, visi- tant la iniquitat dels pares sobre els  lls  ns a la tercera i quarta genera- ció.
19 Perdona, et prego, la iniquitat d’aquest poble segons la grandesa de la teva misericòrdia, com has perdo- nat aquest poble des d’Egipte  ns ara.
20 I Jahveh va dir: L’he perdonat segons la teva paraula;
21 però certament jo visc, i tota la terra serà plena de la glòria de Jahveh;
22 perquè tots els homes que han vist la meva glòria i els meus senyals, que jo he obrat a Egipte i en el desert, i m’han posat a prova aquestes deu vegades, i no han escoltat la meva veu,


   178   179   180   181   182