Page 182 - Biblia Català TBS
P. 182

Nombres 15
3 i feu una ofrena de foc a Jahveh, un holocaust o un sacri ci per com- plir un vot especial, o una ofrena voluntària, o en els vostres temps assenyalats, per oferir una ofrena d’olor suau per a Jahveh, del bestiar menut o gros,
4 llavors el qui ofereixi la seva ofre- na portarà a Jahveh un present d’un dècim d’efà de  or de farina pastat amb un quart d’in d’oli;
5 i oferiràs un quart d’in de vi per a la libació, a més de l’holocaust o del sacri ci, per cada anyell.
6 O per un moltó, oferiràs un pre- sent de dos dècims d’efà de  or de farina pastada amb un terç d’in d’oli. 7 I per a la libació oferiràs un terç d’in de vi, olor suau a Jahveh.
8 I quan preparis un vedell com a holocaust, o com a sacri ci per com- plir un vot especial, o per ofrenes de pau a Jahveh,
9 llavors ell oferirà amb el vedell un present de tres dècims d’efà de  or de farina pastada amb la meitat d’un in d’oli.
10 I per a la libació oferiràs la meitat d’un in de vi, com a ofrena de foc d’olor suau a Jahveh.
11 Així es farà amb cada bou, o amb cada moltó, o amb cada anyell, o amb les cabres.
12 Segons el nombre que preparis, així faràs per cadascun segons llur nombre.
13 Tot nadiu farà aquestes coses així, en oferir una ofrena de foc d’olor suau a Jahveh.
14 I si un estranger sojorna amb vosaltres, o algú s’estableix entre vosaltres en les vostres generacions, si fa una ofrena de foc d’olor suau a Jahveh, ell ho farà igual que vosal- tres feu.
15 Hi haurà un sol estatut per a vosaltres, els de la congregació, i per a l’estranger que sojorna amb vosaltres, un estatut perpetu per les vostres generacions, tal com vosal-
15:25 Ft 3:17 174
tres sou, així serà l’estranger davant Jahveh.
16 Hi haurà una sola llei i una sola ordenança per a vosaltres i per a l’estranger que sojorna amb vosal- tres.
17 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
18 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: En entrar a la terra on jo us porto, 19 llavors s’esdevindrà que, quan mengeu del pa de la terra, alçareu una ofrena brandada a Jahveh:
20 del primer de la vostra massa oferireu una coca com a ofrena brandada, com a ofrena brandada de l’era, així l’elevareu.
21 Del primer de la vostra massa donareu a Jahveh una ofrena bran- dada, per les vostres generacions.
22 I quan pequeu per error i no feu tots aquests manaments que Jahveh ha dit a Moisès,
23 tot el que Jahveh us ha manat per mitjà de Moisès, des del dia que Jahveh ho va manar en endavant, per les vostres generacions;
24 llavors s’esdevindrà que, si ha estat fet per error, per inadvertència de la congregació: tota la congrega- ció oferirà un vedell de la vacada en holocaust, en olor suau a Jahveh, amb el seu present i la seva libació, segons l’ordenança, i un boc de les cabres com a sacri ci pel pecat.
25 I el sacerdot farà expiació per tota la congregació dels  lls d’Israel, i els serà perdonat, perquè fou per error, i han portat la seva ofrena, una ofrena de foc a Jahveh, i el seu sacri ci pel pecat davant Jahveh pel seu error.
26 I li serà perdonat a tota la congre- gació dels  lls d’Israel, i a l’estranger que sojorna entre ells, perquè ha estat un error de tot el poble.
27 I si una persona peca per error, oferirà una cabra d’un any com a sacri ci pel pecat.


   180   181   182   183   184