Page 183 - Biblia Català TBS
P. 183

28 I el sacerdot farà expiació per la persona que ha errat, que ha pecat per error davant Jahveh, fent expia- ció per ell, i li serà perdonat.
29 Tindreu una única llei per al qui peca per error, tant per al nadiu d’entre els lls d’Israel com per a l’estranger que sojorna entre ells.
30 Però la persona que es comporti amb arrogància, tant si és nadiu com estranger, aquest ha blasfemat Jahveh, i aquesta persona serà talla- da d’enmig del seu poble,
31 perquè ha menyspreat la paraula de Jahveh i ha transgredit el seu ma- nament, aquella persona serà tallada del tot, la seva iniquitat serà sobre ell.
32 I quan els lls d’Israel eren al de- sert, trobaren un home que recollia llenya el dia de descans.
33 I els qui el trobaren recollint lle- nya el portaren a Moisès i a Aaron, i a tota la congregació,
34 i el posaren sota custòdia, perquè no havia estat establert què s’havia de fer amb ell.
35 I Jahveh digué a Moisès: Aquest home certament ha de morir; tota la congregació l’apedregarà fora del campament.
36 I tota la congregació el portaren fora del campament i el van apedre- gar i va morir, tal com Jahveh ho havia manat a Moisès.
37 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
38 Parla als lls d’Israel, i els diràs
que es facin serrells a les franges dels vestits per les seves generacions, i que posin un cordó blau al serrell de les franges.
39 I el serrell us servirà de senyal a  que en veure’l recordeu tots els manaments de Jahveh i els compliu; i no aneu darrere del vostre cor o darrere dels vostres ulls, darrere dels quals forniqueu;
15:31 Pr 13:13 15:32 Ex 20:9-11 16:3 He 5:4
Nombres 15, 16
40 a  que recordeu i feu tots els meus manaments, i sigueu sants envers el vostre Déu.
41 Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, que us vaig fer sortir de la terra d’Egipte per ser el vostre Déu. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
16I Corè, ll d’Ishar, ll de Quehat, ll de Leví, va pren- dre amb ell Datan i Abiram, lls d’Eliab, i On, ll de Pèlet, dels lls
de Rubèn,
2 i s’aixecaren contra Moisès amb dos-cents cinquanta homes dels lls d’Israel, prínceps de la congrega- ció, escollits en l’assemblea, homes d’anomenada;
3 i s’aplegaren contra Moisès i Aaron, i els digueren: Ja n’hi ha prou!, perquè tota la congregació és santa, tots ells, i Jahveh és enmig seu; ¿per què, doncs, us exalceu vosaltres sobre l’assemblea de Jahveh?
4 I Moisès ho va escoltar, i va caure sobre el seu rostre;
5 i parlà a Corè i a tot el seu seguici, dient: Al matí Jahveh mostrarà els qui són seus, i qui és sant, i el farà atansar a ell; i el qui ell elegirà, el farà atansar a ell.
6 Feu això: preneu-vos encensers, Corè i tot el seu seguici;
7 i demà, davant Jahveh, poseu-hi foc i poseu encens al damunt, i l’home que Jahveh elegeixi serà sant. Ja n’hi ha prou, lls de Leví!
8 I Moisès digué a Corè: Escolteu ara, lls de Leví!
9 Us sembla poc que el Déu d’Israel us hagi separat de la congregació d’Israel per fer-vos atansar a ell per fer el servei del tabernacle de Jahveh, i per estar davant la congre- gació per servir-los?
10 I que ell t’hagi fet atansar a tu, i a tots els teus germans, els lls de Leví, amb tu? I encara voleu el sacerdoci?
16:5 2Tm 2:19
175


   181   182   183   184   185