Page 184 - Biblia Català TBS
P. 184

Nombres 16
11 Per això tu i tot el teu seguici esteu reunits contra Jahveh; i Aaron, ¿què és ell, perquè murmureu contra ell?
12 I Moisès envià a cridar Datan i Abiram,  lls d’Eliab, i ells digueren: No pujarem.
13 Et sembla poc que ens hagis fet sortir d’una terra que regalima llet i mel, per fer-nos morir en un desert, i encara governes sobre nosaltres com un príncep? 14Amés,noenshasmenata una terra que regalima llet i mel, ni ens has donat una herència de camps i vinyes. Vols arrencar els ulls d’aquests homes? No pujarem.
15 I Moisès s’enutjà molt, i va dir a Jahveh: No miris el seu present! No he pres ni un ase d’ells, ni he fet mal a ningú d’ells.
16 I Moisès digué a Corè: Tu i tot el teu seguici presenteu-vos davant Jahveh, tu i ells i Aaron, demà.
17 I cadascú prendrà el seu encenser i hi posarà encens a sobre, i cadas- cú oferirà el seu encenser davant Jahveh, dos-cents cinquanta encen- sers; també tu i Aaron, cadascú el seu encenser.
18 I van prendre cadascú el seu encenser i hi posaren foc a sobre, i hi van posar encens al damunt, i es posaren drets a l’entrada de la tenda de la reunió, amb Moisès i Aaron.
19 I Corè va reunir tota la congrega- ció contra ells a l’entrada de la tenda de la reunió, i la glòria de Jahveh es va aparèixer a tota la congregació.
20 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
21 Separeu-vos d’enmig d’aquesta congregació, i jo els consumiré en un moment.
22 I van caure sobre els seus rostres, i digueren: Oh Déu, Déu dels esperits de tota carn, ha pecat només un home, ¿i t’enutjaràs contra tota la congregació?
16:30 hebreu: Xeol 16:32 Jud 11 176
23 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
24 Parla a la congregació, dient: Retireu-vos del voltant de la tenda de Corè, Datan i Abiram.
25 I Moisès s’aixecà i anà vers Datan i Abiram, i els ancians d’Israel ana- ren darrere d’ell.
26 I parlà a la congregació, dient: Aparteu-vos ara de les tendes d’aquests homes malvats i no to- queu res del que tenen, perquè no sigueu destruïts en tots els seus pecats.
27 I es retiraren del voltant de la tenda de Corè, Datan i Abiram. I Datan i Abiram sortiren i es posaren drets a l’entrada de les seves tendes, amb les seves mullers i els seus  lls i els seus petits.
28 I Moisès digué: Amb això sabreu que Jahveh m’ha enviat a fer totes aquestes obres, que això no prové del meu cor.
29 Si aquests homes moren segons la mort de tots els homes, o si ells són visitats de la mateixa manera que tots els homes, Jahveh no m’ha enviat.
30 Però si Jahveh fa una cosa nova, i la terra obre la seva boca i els engoleix amb tot el que tenen, i bai- xen vius al sepulcre, llavors sabreu que aquests homes han menyspreat Jahveh.
31 I s’esdevingué, en acabar ell de dir totes aquestes paraules, que la terra que era sota ells es partí,
32 i la terra obrí la seva boca i els engolí a ells, i les seves cases, i tots els homes de Corè, i tota la seva pro- pietat.
33 I ells, amb tot el que tenien, bai- xaren vius al sepulcre; i la terra es tancà sobre ells, i van desaparèixer d’enmig de l’assemblea.
34 I tot Israel, que era al voltant d’ells, va fugir en escoltar els seus crits, perquè deien: No sigui que la terra ens engoleixi!


   182   183   184   185   186