Page 185 - Biblia Català TBS
P. 185

35 I sortí foc de Jahveh, i consumí els dos-cents cinquanta homes que oferien encens.
36 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
37 Digues a Eleazar,  ll d’Aaron, el
sacerdot, que prengui els encensers d’enmig de l’incendi, i tu escampa el foc lluny, perquè són santi cats.
38 I dels encensers d’aquests homes que han pecat contra les seves àni- mes, que en facin làmines esteses per cobrir l’altar, perquè els oferiren davant Jahveh i són santi cats, i seran un senyal per als  lls d’Israel. 39 I el sacerdot Eleazar prengué els encensers de bronze, amb els quals havien ofert encens els homes consu- mits pel foc, i en van fer làmines per cobrir l’altar,
40 com a memorial per als  lls d’Israel, perquè cap estrany, que no és dels descendents d’Aaron, no s’atansi a fer pujar encens davant Jahveh, perquè no esdevingui com Corè i el seu seguici; tal com Jahveh li havia parlat per mitjà de Moisès.
41 I l’endemà tota la congregació dels  lls d’Israel murmurà con- tra Moisès i contra Aaron, dient: Vosaltres heu fet morir el poble de Jahveh.
42 I s’esdevingué que, quan la con- gregació s’havia reunit contra Moisès i contra Aaron, es giraren vers la tenda de la reunió i, heus aquí, el núvol la cobria i va aparèixer la glò- ria de Jahveh.
43 I Moisès i Aaron vingueren da- vant la tenda de la reunió.
44 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
45 Aparteu-vos d’enmig d’aquesta congregació i els consumiré im- mediatament. I van caure sobre els seus rostres.
46 I Moisès digué a Aaron: Pren el teu encenser i posa-hi foc de l’altar, i  ca-hi encens, i vés de pressa a la congregació i fes expiació per
Nombres 16, 17
ells, perquè la ira ha sortit des de la presència de Jahveh: la plaga ha començat.
47 I Aaron va prendre l’encenser, com Moisès havia dit, i va córrer enmig de l’assemblea; i, heus aquí, la plaga havia començat entre el poble. I hi va  car encens, i va fer expiació pel poble.
48 I es posà dret entre els morts i els vius, i la plaga cessà.
49 I els que moriren a causa de la plaga foren catorze mil set-cents, a part dels qui moriren per l’afer de Corè.
50 I Aaron tornà a Moisès, a l’entrada de la tenda de la reunió; i la plaga cessà.
17
2 Parla als  lls d’Israel, i pren d’ells, de tots els seus prínceps segons les seves cases pairals, dotze vares, una vara per cada casa pairal; i escriuràs el nom de cadascun sobre la seva vara.
3 I escriuràs el nom d’Aaron sobre la vara de Leví; perquè hi haurà una vara per cada príncep de les seves cases pairals.
4 I les posaràs dins la tenda de la reunió, davant del testimoni, on em trobaré amb vosaltres.
5 I s’esdevindrà que  orirà la vara de l’home que jo elegeixi. I així faré aturar entorn meu les murmuracions dels  lls d’Israel que murmuren con- tra vosaltres.
6 I Moisès parlà als  lls d’Israel, i tots els seus prínceps li donaren vares, cada príncep una vara, se- gons les seves cases pairals: dotze vares; i la vara d’Aaron era entre les vares.
7 I Moisès posà les vares davant Jahveh en la tenda del testimoni.
8 I l’endemà s’esdevingué que Moisès entrà dins la tenda del testi-
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
177


   183   184   185   186   187