Page 19 - Biblia Català TBS
P. 19

seus dies la terra fou dividida, i el nom del seu germà era Joctan.
26 Joctan engendrà Almodad i Xèlef i Hassarmàvet i Jèrah
27 i Adoram i Uzal i Diclà
28 i Obal i Abimael i Saba
29 i O r i Havilà i Jobab: tots aquests foren lls de Joctan.
30 I el territori on habitaven anava des de Meixà cap a Sefar, muntanya de l’est.
31 Aquests foren els lls de Sem, segons llurs famílies, segons llurs llengües, en llurs terres, segons llurs nacions.
32 Aquestes foren les famílies dels lls de Noè, segons llurs genealogies, en llurs nacions. A partir d’ells, les nacions es dispersaren per la terra després del diluvi.
11I tota la terra era d’una sola llengua i d’uns mateixos mots. 2 I s’esdevingué que marxaren de l’orient, i trobaren una plana a la
terra de Xinar i s’hi establiren.
3 I es digueren els uns als altres: Veniu, fem maons i coguem-los ben cuits. I el maó els serví de pedra i el betum de morter.
4 I digueren: Veniu, edi quem-nos una ciutat i una torre amb el seu cim en els cels, i fem-nos un nom a  que no siguem dispersats per sobre la superfície de tota la terra.
5 I Jahveh baixà per veure la ciutat i la torre que els lls dels homes edi caven.
6 I Jahveh digué: Heus aquí, són un sol poble i tots tenen una sola llengua; i això és el que comencen a fer, i ara res no els impedirà de fer el que s’han proposat.
7 Veniu, baixem i confonguem allà la seva llengua, a  que ningú no entengui la llengua dels altres.
8 I Jahveh els dispersà d’allà per damunt la superfície de tota la
11:7 Ft 2:4-11
Gènesi 10, 11
terra, i deixaren d’edi car la ciu- tat.
9 Per això el seu nom s’anomena Babel, perquè allà Jahveh va con- fondre la llengua de tota la terra, i d’allà Jahveh els dispersà sobre tota la superfície de la terra.
10 Aquestes són les generacions de Sem: Sem tenia cent anys quan engendrà Arfaxad, dos anys després del diluvi.
11 I Sem, després d’haver engendrat Arfaxad, visqué cinc-cents anys, i engendrà lls i lles.
12 I Arfaxad visqué trenta-cinc anys, i engendrà Salà.
13 I Arfaxad, després d’haver engendrat Salà, visqué quatre-cents tres anys, i engendrà lls i lles.
14 I Salà visqué trenta anys, i engen- drà Éber.
15 I Salà, després d’haver engendrat Éber, visqué quatre-cents tres anys, i engendrà lls i lles.
16 I Éber visqué trenta-quatre anys, i engendrà Pèleg.
17 I Éber, després d’haver engen- drat Pèleg, visqué quatre-cents trenta anys, i engendrà lls i lles.
18 I Pèleg visqué trenta anys, i engendrà Ragau.
19 I Pèleg, després d’haver engen- drat Ragau, visqué dos-cents nou anys, i engendrà lls i lles.
20 I Ragau visqué trenta-dos anys, i engendrà Serug.
21 I Ragau, després d’haver engen- drat Serug, visqué dos-cents set anys, i engendrà lls i lles.
22 I Serug visqué trenta anys, i engendrà Nacor.
23 I Serug, després d’haver engen- drat Nacor, visqué dos-cents anys, i engendrà lls i lles.
19


   17   18   19   20   21