Page 190 - Biblia Català TBS
P. 190

Nombres 20, 21
27 I Moisès ho va fer tal com Jahveh havia manat, i van pujar al mont Or als ulls de tota la congregació.
28 I Moisès va fer despullar Aaron de les seves vestidures, i les va posar sobre el seu  ll Eleazar; i Aaron va morir allà, al cim de la muntanya. I Moisès i Eleazar van baixar de la muntanya,
29 i tota la congregació va veure que Aaron havia mort, i tota la casa d’Israel va plorar Aaron trenta dies.
9 I Moisès féu una serp de bron- ze, i la posà sobre una senyera. I s’esdevingué que si una serp mos- segava una persona, quan mirava la serp de bronze, vivia.
10 I els  lls d’Israel marxaren i acamparen a Obot.
11 I marxaren d’Obot, i acamparen a Iïm d’Abarim, en el desert que hi ha enfront de Moab, al llevant del sol. 12 I marxaren d’allà, i acamparen al torrent de Zèred.
13 I marxaren d’allà, i acamparen a l’altra banda de l’Arnon, que és al desert que surt del terme dels amor- reus; perquè l’Arnon és al terme de Moab, entre Moab i els amorreus.
14 Per això es diu en el llibre de les Guerres de Jahveh: Vahed, prop de Sufah, i els torrents de l’Arnon,
15 i el vessant dels torrents que s’estén  ns al lloc d’Ar, i s’inclina cap al terme de Moab.
16 I d’allí marxaren a Beer, que és el pou des d’on Jahveh va dir a Moisès: Reuneix el poble, i els do- naré aigua.
17 Llavors Israel cantà aquesta cançó: Brolla, oh pou! Canteu-li!
18 Pou que cavaren els caps, que els prínceps del poble aprofundiren, amb el ceptre del legislador. I del desert arribaren a Matanà,
19 i de Matanà a Nahaliel, i de Nahaliel a Bamot,
20 ideBamotalavallquehihaal camp de Moab, al cim del Pisgà que mira cap a Jeiximon.
21 I Israel envià missatgers a Sehon, rei dels amorreus, dient:
22 Deixa’m passar a través de la teva terra; no travessarem pels camps ni per les vinyes, ni beurem l’aigua dels pous; anirem pel camí reial,  ns que passem el teu terme.
23 Però Sehon no va permetre que Israel passés a través del seu terme;
21:6 1Co 10:9 21:9 2Re 18:4; Jn 3:14, 15
21
I el cananeu, el rei d’Arad, que
habitava al Nègueb, escoltà que Israel venia pel camí d’Atarim, i va combatre contra Israel, i li va fer presoners.
2 I Israel féu un vot a Jahveh, i digué: Si lliures completament aquest poble a les meves mans, destruiré del tot les seves ciutats.
3 I Jahveh escoltà la veu d’Israel, i li lliurà els cananeus, i els destruí del tot, a ells i les seves ciutats, i anome- nà el nom d’aquell lloc Hormà.
4 I marxaren del mont Or, camí del Mar Roig, per fer la volta a la terra d’Edom, i l’ànim del poble defallí pel camí.
5 I el poble parlà contra Déu i contra Moisès: Per què ens has fet pujar d’Egipte per morir en el desert? Perquènohihapainohihaaiguai la nostra ànima està avorrida d’aquest pa miserable.
6 I Jahveh envià serps ardents entre el poble i mossegaren el poble, i molta gent d’Israel morí.
7 I el poble vingué a Moisès, i di- gueren: Hem pecat, perquè hem par- lat contra Jahveh i contra tu; prega a Jahveh que tregui les serps d’entre nosaltres. I Moisès pregà a favor del poble.
8 I Jahveh va dir a Moisès: Fes-te una serp ardent, i posa-la damunt una senyera; i s’esdevindrà que tot aquell que sigui mossegat i la miri, viurà.
21:3 “Hormà” vol dir: Destrucció 21:4 Nm 20:22 182


   188   189   190   191   192