Page 193 - Biblia Català TBS
P. 193

34 I Balaam digué a l’àngel de Jahveh: He pecat, perquè no sabia que tu et posaves dret per trobar-me en el camí, i ara, si sembla malament als teus ulls, me’n tornaré.
35 I l’àngel de Jahveh digué a Balaam: Vés amb aquests homes, però solament diràs la paraula que jo et diré. I Balaam anà amb els prín- ceps de Balac.
36 I Balac va saber que Balaam havia vingut, i va sortir a rebre’l a la ciutat de Moab que és a la frontera de l’Arnon, que és a la frontera del territori.
37 I Balac digué a Balaam: No et vaig enviar a cridar? Per què no vas venir? És que jo no puc honorar-te? 38 I Balaam digué a Balac: Heus aquí, jo he vingut a tu, però tindré ara cap poder per dir-te res? Parlaré només la paraula que Déu posi en la meva boca.
39 I Balaam anà amb Balac, i vin- gueren a Quiriat-Hussot.
40 I Balac va sacri car bestiar menut i gros, i en va enviar a Balaam i als prínceps que eren amb ell.
41 I s’esdevingué l’endemà al matí que Balac prengué Balaam i el va fer pujar a Bamot-Baal, i des d’allà va veure l’extrem del poble.
23
Nombres 22, 23
5 I Jahveh posà una paraula en la boca de Balaam, i li digué: Torna a Balac, i parlaràs així.
6 I tornà a ell i, heus aquí, era dret a la vora del seu holocaust, ell i tots els prínceps de Moab.
7 I Balaam pronuncià el seu dis- curs, i digué: D’Aram m’ha portat Balac, rei de Moab, des de les mun- tanyes de l’est: Vine, maleeix-me Jacob, i: Vine, denuncia Israel.
8 Com maleiré aquell que Déu no ha maleït? I com denunciaré aquell que Déu no ha denunciat?
9 Perquè el veig des del cim dels penyals, i el contemplo des dels turons. Heus aquí, un poble que viu apartat, i no és comptat entre les nacions.
10 Qui ha comptat la pols de Jacob, i el nombre d’una quarta part d’Israel? Que la meva ànima mori la mort dels justos, i la meva   sigui com la d’ell.
11 I Balac digué a Balaam: Què m’has fet? T’he pres per maleir els meus enemics i, heus aquí, certa- ment, els has beneït.
12 I ell va respondre, i digué: No he de tenir cura de parlar el que Jahveh posa a la meva boca?
13 I Balac li digué: Vine, si us plau, amb mi en un altre lloc des d’on el puguis veure; només veuràs el seu extrem, i no el veuràs tot, i des d’allí me’l maleiràs.
14 IelduguéalcampdeSo m,al cim del Pisgà, i edi cà set altars, i oferí un vedell i un moltó sobre cada altar.
15 I digué a Balac: Col·loca’t aquí al costat del teu holocaust, i jo aniré allà a trobar Déu.
16 I Jahveh sortí a trobar Balaam, i posà paraula a la seva boca, i digué: Torna a Balac, i parlaràs així.
17 I vingué a ell i, heus aquí, era dret vora el seu holocaust, i els
I Balaam digué a Balac:
Edi ca’m aquí set altars, i prepara’m set vedells i set moltons. 2 IBalachovafertalcomlidigué Balaam; i Balac i Balaam oferiren un vedell i un moltó sobre cada altar.
3 I Balaam digué a Balac: Col·loca’t vora del teu holocaust, i jo me n’allunyaré; potser Jahveh em vindrà a trobar, i les coses que em mostri, te les diré. I se’n va anar a un lloc solitari.
4 I Déu vingué a trobar Balaam, i aquest li digué: He arranjat set altars, i he ofert un vedell i un moltó sobre cada altar.
185


   191   192   193   194   195