Page 198 - Biblia Català TBS
P. 198

Nombres 26, 27
50 Aquestes són les famílies de Neftalí, segons les seves famílies, i els qui foren censats d’ells: quaran- ta-cinc mil quatre-cents.
51 Aquests són els qui foren censats dels lls d’Israel: sis-cents un mil set-cents trenta.
52 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
53 La terra serà repartida entre aquests com a herència, d’acord al nombre dels noms.
54 Als més nombrosos els donaràs una herència major, i als menys nombrosos una herència menor; a cadascú li serà donada la seva herèn- cia segons els qui han estat censats d’ell.
55 Però la terra serà repartida a sort; rebran la seva herència segons el nombre dels noms de les tribus dels seus pares.
56 Segons la selecció a sort, la seva herència serà repartida entre els grups més i menys nombrosos.
57 I aquests són els qui foren cen- sats dels levites, segons les seves famílies: de Guerxon, la família dels guerxonites; de Quehat, la família dels quehatites; de Merarí, la família dels merarites.
58 Aquestes són les famílies dels levites: la família dels libnites, la fa- mília dels hebronites, la família dels mahlites, la família dels muixites, la família dels coreïtes. I Quehat engen- drà Amram.
59 I el nom de la muller d’Amram era Joquèbed, la lla de Leví, que li nasqué a Leví a Egipte, i d’Amram, ella infantà Aaron i Moisès i Maria, llur germana.
60 I a Aaron li nasqueren Nadab i Abihú, Eleazar i Itamar;
61 i Nadab i Abihú moriren quan van oferir foc estrany davant Jahveh. 62 I el nombre dels qui van ser censats foren vint-i-tres mil, tots els
homes d’un mes en amunt, perquè no van ser censats entre els lls d’Israel, ja que no se’ls va donar heretat entre els lls d’Israel.
63 Aquests són els qui van ser cen- sats per Moisès i el sacerdot Eleazar, que van censar els lls d’Israel en les planes de Moab vora el Jordà, davant Jericó.
64 I entre aquests no hi havia cap home dels qui foren censats per Moisès i el sacerdot Aaron, quan van censar els lls d’Israel al desert del Sinaí,
65 perquè Jahveh els havia dit: Certament moriran en el desert. I ni un home no restà d’ells, llevat de Caleb, ll de Jefunnè, i Josuè, ll de Nun.
26:53 Js 14:1 26:64, 65 Nm 1:1, 2; 14:29; He 3:16, 17 190
27
 ll de Galaad, ll de Maquir, ll de Manassès, de les famílies de Manassès, ll de Josep; i aquests eren els noms de les seves lles: Mahlà, Noà, i Hoglà, i Milcà i Tirsà. 2 I es van presentar davant de Moisès, i davant del sacerdot Eleazar, i davant dels prínceps i de tota la congregació, a l’entrada de la tenda de la reunió, dient:
3 El nostre pare morí en el desert, i no fou de la companyia dels qui es van aplegar contra Jahveh en la companyia de Corè, sinó que morí en el seu propi pecat, i no va tenir lls. 4 ¿Per què ha de ser exclòs el nom del nostre pare d’enmig de la seva família per no haver tingut cap ll? Dóna’ns una propietat entre els ger- mans del nostre pare.
5 I Moisès va portar la causa d’elles davant Jahveh.
6 I Jahveh va respondre a Moisès, dient:
7 Les lles de Selofhad tenen raó en el que diuen. Els has de donar
I es van atansar les lles
de Selofhad, ll d’Héfer,


   196   197   198   199   200