Page 199 - Biblia Català TBS
P. 199

en herència una part de la posses- sió dels germans del seu pare, i els transferiràs a elles l’herència del seu pare.
8 I parlaràs als lls d’Israel, dient: Si un home mor sense tenir cap ll, llavors traspassareu la seva herència a la seva lla;
9 i si no té cap lla, llavors donareu la seva herència als germans d’ell; 10 i si no té germans, donareu la seva herència als germans del seu pare;
11 i si el seu pare no té germans, llavors donareu la seva herència al parent més proper de la seva pròpia família, i ell la posseirà; i serà un estatut de dret per als lls d’Israel, tal com Jahveh va manar a Moisès.
12 I Jahveh va dir a Moisès: Puja en aquesta muntanya d’Abarim, i mira la terra que jo he donat als lls d’Israel.
13 I quan l’hagis vist tu també seràs reunit amb el teu poble, com hi fou reunit el teu germà Aaron;
14 perquè fóreu rebels a la paraula de la meva boca al desert de Sin, durant la discòrdia de la congregació, per santi car-me a les aigües davant dels ulls d’ells. Aquestes són les aigües de Meribà, a Cadeix, al desert de Sin.
15 I Moisès parlà a Jahveh, dient:
16 Que Jahveh, el Déu dels esperits
de tota carn, designi un home sobre la congregació,
17 que surti davant d’ells, i que entri davant d’ells, i que els porti fora, i que els porti dins, a  que la congre- gació de Jahveh no sigui com ovelles que no tenen pastor.
18 I Jahveh va dir a Moisès: Pren-te Josuè, ll de Nun, home en qui hi ha l’Esperit, i posa la teva mà sobre ell; 19 i el presentaràs davant del sacer- dot Eleazar, i davant tota la congre-
27:17 Mt 9:36; Mc 6:34 27:20 Js 1:16, 17
Nombres 27, 28
gació, i li donaràs l’encàrrec davant dels ulls d’ells.
20 I tu posaràs de la teva dignitat sobre ell, a  que tota la congregació dels lls d’Israel l’obeeixin.
21 I estarà davant del sacerdot Eleazar, el qual preguntarà per mitjà del judici de l’Urim davant Jahveh. A la paraula de la seva boca sortiran, i a la paraula de la seva boca entraran, ell i tots els lls d’Israel amb ell, i tota la congrega- ció.
22 I Moisès va fer tal com Jahveh li havia manat; i va prendre Josuè, i el va presentar davant del sacerdot Eleazar, i davant tota la congrega- ció;
23 i posà les seves mans sobre ell, i li donà l’encàrrec, tal com Jahveh havia parlat per mitjà de Moisès.
28
2 Mana als lls d’Israel, i els diràs: La meva ofrena, el meu pa per a les meves ofrenes de foc, el meu olor suau, heu de tenir cura d’oferir-m’ho al seu temps xat.
3 I els diràs: Aquesta és l’ofrena de foc que fareu a Jahveh: cada dia dos anyells d’un any, perfectes, en holo- caust continu.
4 Un anyell l’oferiràs al matí, i l’altre l’oferiràs al capvespre.
5 I com a present, la desena part d’un efà de or de farina pasta- da amb un quart d’in d’oli verge d’oliva.
6 Aquest és l’holocaust continu que fou instituït a la muntanya del Sinaí en olor suau, com una ofrena de foc per a Jahveh.
7 I la seva libació serà un quart d’in per a cada moltó: en el santuari vessaràs la libació de vi fort per a Jahveh.
8 I oferiràs el segon anyell entre la tarda i el vespre; l’oferiràs amb el mateix present del matí, i amb
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
191


   197   198   199   200   201