Page 200 - Biblia Català TBS
P. 200

Nombres 28, 29
la seva libació, ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
9 I el dia de descans oferiràs dos anyells d’un any, perfectes, i dues desenes parts de  or de farina pasta- des amb oli per al present, i la seva libació.
10 Aquest és l’holocaust del dissab- te per a cada dissabte, a més de l’holocaust continu i la seva libació.
11 I al començament dels vos- tres mesos oferireu en holocaust a Jahveh dos vedells de la vacada, i un moltó, i set anyells d’un any, perfectes;
12 i tres desenes parts de  or de farina pastada amb oli com a present amb cada vedell, i dues desenes de  or de farina pastada amb oli com a present amb el moltó,
13 i una desena part de  or de fa- rina pastada amb oli com a present per cada anyell: és un holocaust d’olor suau, una ofrena de foc per a Jahveh.
14 I les seves libacions seran mig in de vi per a cada vedell, i un terç d’in pel moltó, i un quart d’in per a cada anyell; aquest serà l’holocaust de cada mes, per tots els mesos de l’any.
15 I hom oferirà un boc de les ca- bres com a sacri ci pel pecat per a Jahveh, a més de l’holocaust conti- nu, i la seva libació.
16 I el primer mes, el catorzè dia del mes, serà la Pasqua de Jahveh.
17 I el dia quinzè d’aquest mes, serà la festa: durant set dies es menjaran àzims.
18 El dia primer hi haurà una con- vocació santa: no fareu cap obra servil.
19 I oferireu com a ofrena de foc, en holocaust a Jahveh, dos vedells de la vacada, i un moltó, i set anyells d’un any, perfectes;
28:9 Mt 12:5 28:11 Col 2:16 28:16 Ex 12:6, etc. 192
20 i el seu present serà de  or de farina pastada amb oli: oferireu tres desenes parts per cada vedell, i dues desenes parts per cada moltó,
21 i oferiràs una desena part amb cadascun dels set anyells.
22 I un boc com a sacri ci pel pecat, per fer expiació per vosaltres.
23 Això oferireu, a més de l’holocaust del matí, que és l’holocaust continu. 24 Així ho fareu cada dia, durant els set dies, és una ofrena de foc, d’olor suau a Jahveh; cal oferir-ho a més de l’holocaust continu i la seva libació. 25 I el setè dia tindreu una convoca- ció santa: no fareu cap obra servil.
26 I el dia de les primícies, quan oferireu a Jahveh el present nou, en la vostra festa de les Setmanes, tin- dreu una convocació santa: no fareu cap obra servil.
27 I oferireu un holocaust d’olor suau a Jahveh, dos vedells de la va- cada, un moltó, set anyells d’un any; 28 i el seu present de  or de farina pastada amb oli: tres desenes parts per cada vedell, dues desenes parts pel moltó,
29 una desena part per cadascun dels set anyells.
30 També un boc de les cabres per fer expiació per vosaltres.
31 Ho oferireu a més de l’holocaust continu i del seu present, perfectes, i les seves libacions.
29I el mes setè, el primer dia del mes, tindreu una convocació santa: no fareu cap obra servil. Serà per a vosaltres dia de so de trompetes. 2 I oferireu en holocaust d’olor suau a Jahveh, un vedell de la vacada, un moltó, set anyells d’un any, perfectes; 3 i el seu present, de  or de farina pastada amb oli, tres desenes parts per cada vedell, dues desenes parts
per cada moltó,
4 i una desena part per cadascun dels set anyells.
28:26 Ex 23:16; Ft 2:1 29:1 Lv 23:24


   198   199   200   201   202